Friday, July 27, 2012

ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု၊ ႏိုင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသား ကိစၥ


ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၁၉၈၈ ခု ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ေဆာ္ၾသ လႈပ္ရွားခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) ၏ ရဲေဘာ္ေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္၊ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆ ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ ခံခဲ့ရသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးဘ၀က်င္လည္မႈ၊ ေတာ္လွန္ေရးဘ၀ က်က္စားမႈမ်ား အေလွ်ာက္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္ သေဘာ သဘာ၀ တို႔အား တစ္စံုတစ္ရာ ကၽြမ္း၀င္သူဟု မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္သည္။ လက္ႏွက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ပတ္ သက္ခဲ့ၿပီးေနာက္-၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးမ်ားကို လက္ႏွက္ကိုင္ ေျဖရွင္းေန၍ မရဟု ခံစားမိလာ သျဖင့္- လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအစား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေတြ႔ဆံု ညိႇဳႏိႈင္း အေျဖရွာေရးဘက္ကို အားသန္လာခဲ့သည္။ သို႔ ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ ႏိုင္ငံေရးသယ္ပိုး၀န္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၌ ရည္ရြယ္ ခ်က္တို႔အား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ လမ္းစဥ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္အား သေဘာထားေျပာင့္ေျပာင္းသူ၊ စစ္အစိုးရဘက္သို႔ တိမ္းၫြတ္သူ စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုခံရမႈ မ်ားလည္း မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားထက္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အမိေျမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး ၿပိဳကြဲသြားမည္ကို စိုးရိမ္စိတ္က အႀကီးအက်ယ္လႊမ္းမိုးေနသျဖင့္- မည္သူ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကမွ ကၽြႏ္ုပ္အား မထိေရာက္ခဲ့ေခ်။

ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနရျခင္းသည္ စစ္စားရိတ္မ်ားကုန္က်ျခင္း၊ ေသေက်ပ်က္စီးရျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္ စီးျခင္း၊ ရန္လိုမုန္တီးမႈ တိုးပြားျခင္းမ်ားႏွင့္ ညိႇမရႏိုင္ေသာ ျပသနာမ်ား ဆက္လက္ခိုင္မာေနျခင္းမ်ား အစဥ္ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ တုိး လွ်က္သာ ရွိသည္။ ျပည္သူအမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးမွာ က်ဆင္းသည္ထက္ က်ဆင္းလာ ရျခင္းသာ အဖတ္တင္ေပသည္။ လူမ်ိဳးႏြယ္တိုင္းမွ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ လူမ်ိဳးကို အမွန္တစ္ကယ္ ခ်စ္လွ်င္၊ တန္ဘိုးထားလွ်င္ - မိမိ၏ လူမ်ိဳးအား ပညာမဲ့ေနရသည့္ အျဖစ္၊ စီးပြားပ်က္ေနရသည့္ အျဖစ္၊ က်ီးလန္႔စာစား ေနေနရသည့္ အျဖစ္- တုိင္းတစ္ ပါးသို႔ ထြက္ေျပးလွ်က္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္စားေနရသည့္ အျဖစ္မ်ားမွ အျမန္ဆံုးကယ္တင္ရန္ စဥ္းစားရေပမည္။

သို႔ေသာ္ အင္အားႀကီးေသာ အုပ္စုမ်ားမွလည္း ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္း ျပဳလုပ္ေနသည္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရေပမည္။ မိမိ က မိမိ ႏိုင္ငံဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွ တုိင္းရင္းသားအားလံုး၊ လူမ်ိဳးအားလံုး၊ လူသားအား လံုးအေပၚ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အေပၚ၌ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေပးတတ္ရမည္။ လူမ်ဳိးႏြယ္တို႔၏ ယဥ္ေက်း မႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအား နားလည္ေပးတတ္ရမည္။ မ်က္ႏွာလိုက္မႈ ကင္းရွင္းသည့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအား က်ယ္ ျပန္႔ထိေရာက္စြာ ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ရေပ မည္။ သို႔အတြက္ လူမ်ားစု ျဖစ္ေသာ ျမန္မာမ်ားတြင္ ပိုမို၍ တာ၀န္ရွိေနေပ သည္။ မတရားသျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ ဥပ ေဒ၏ ခြဲျခားမႈမ်ားကို ခံရျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ မေတာ္ မတရား အတင္းအဓမၼေသြးေႏွာသည့္ ေပၚလစီမ်ား၊ အတင္းအဓမၼသာသနာျပဳသည့္ ေပၚလစီမ်ား၊ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး စိတ္၀မ္းကြဲေစရန္ ဖန္တီးေပးသည့္ ေပၚလစီမ်ားကို လံုး၀ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရေပမည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္စီမံ ေပးႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပဳလုပ္စီမံလိုေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမန္ မာလူမ်ိဳး ထဲမွာ ေပၚထြန္းလာရန္ အေရးႀကီးေပသည္။

ထိုသို႔ ျပည္နယ္ ျပည္မ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေပၚထြန္းလာေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ညိႇႏိႈင္းလွ်က္ စည္းလံုး ခိုင္မာေသာ မၿပိဳကြဲႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တစ္ရပ္အား ထူေထာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ တစ္ခုအတြင္း အခ်င္း တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ေနရေသာ ျပည္ေထာင္စုသည္ ႏူရာ၀ဲစြဲ ျပည္ေထာင္စုသာ ျဖစ္ႏုိင္၍၊ ေဘးဘယာကင္းရွင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စု မျဖစ္ႏိုင္ဟူသည့္ အခ်က္ကို ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏွလံုးသားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးေပသည္။
တိက်ေသခ်ာေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္- နယ္နမိတ္သတ္မွတ္မႈအေလွ်ာက္၊ တိုင္းရင္းသား၊ တုိင္းရင္းသား အခြင့္ အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို မ်က္ႏွာလိုက္မႈ ကင္းရွင္းစြာ စနစ္တက် သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ေပ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳးဟု သတ္မွတ္ထားေသာ လူမ်ိဳးမွ အပ က်န္တိုင္းရင္းသားတိုင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ သံုးႏိုင္ငံ၊ ေလးႏိုင္ငံ ေန လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- မြန္လူမ်ိဳးသည္- ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိေနေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ ငံလႊတ္ေတာ္တြင္ မြန္လူမ်ိဳး အမတ္မ်ားရွိသည္။ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကို Native လူမ်ိဳးမ်ားဟု အသိအမွတ္ျပဳသည္။ မြန္ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းမ်ား ဘန္ေကာက္ထဲတြင္ပင္ ရွိေနသည္။

အလားတူ ကရင္လူမ်ိဳးသည္- ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးသည္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္တြင္ ရွိေနေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံုးႏိုင္ငံ တြင္ တည္ရွိေနေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအား- သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွ ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္ သတ္ မွတ္သည့္ အခါ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းပါ၀င္လာေသာ လူသားမ်ားအား တိုင္းျပည္၏ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထို၀တၱရားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ၀တၱရား ပ်က္ကြက္ေနပါသည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွာ ယုတၱိမတန္လွေပ။ (၁) ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား အမွီသဟဲျပဳ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဘဂၤလီမ်ား ၀င္လာ မည္ကို စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ျမန္မာရခိုင္မ်ားကို အမွီသဟဲျပဳ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ရခိုင္မ်ား ဒလေဟာ ၀င္ေနသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မျမင္ခ်င္ဟန္ ေဆာင္ေနၾကသနည္း ဟူသည္ကို စဥ္းစားရေပမည္။ ထို႔ျပင္ မြန္ မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မြန္မ်ား ၀င္လာမည္ကို မစိုးရိမ္ သေလာ၊ ရွမ္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခုလံုးမွ လူဦးေရသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၀င္လာမည္ ကို မစိုးရိမ္သေလာ၊ တရုတ္ျပည္မွ ရွမ္းမ်ား ၀င္လာမည္ကို မစိုးရိမ္သေလာ- စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းေမးရေပေတာ့ မည္။ (၂) ရိုဟင္ဂ်ာဟူသည့္ ေ၀ါဟာရႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အေၾကာင္းျပ ျပန္သည္။ သူတို႔သည္ ရခိုင္မြတ္စလင္ဟု ခံယူစဥ္ကလည္း ျမန္မာရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက မလိုလားခဲ့။ (ထိုကိစၥအား လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသားသမဂၢ၌ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ခံယူခ်င္သူမ်ားႏွင့္ ရခိုင္မြတ္စလင္ဟု ခံယူခ်င္သူမ်ား အေခ်အတင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။) မည္သို႔ဆိုေစ- သူတို႔သည္လည္း အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ တန္းတူရွိ သည့္ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ကို ျဖစ္ရေပမည္။

မိမိ၏ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ထဲတြင္ တည္ရွိေသာ လူမ်ိဳးအားလံုးအား တရားသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံသား အခြင့္ အေရးမ်ား ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ၀င္ေရာက္လာေသာ လူမ်ားကို မည္သည့္ တုိင္း ရင္းသားႏွင့္ လူမ်ိဳးတူသည္ ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ ျဖစ္ေစ- သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ ရွိေနရေပမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္မွ ၀င္လာေသာ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ား၊ တရုတ္မ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာ (စစ္တေကာင္းမ်ား) မြန္ မ်ား၊ ရွမ္းမ်ား၊ ကခ်င္မ်ား၊ အိႏၵိယမ်ိဳးႏြယ္မ်ားအား သီးျခား သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအား သူ၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္၊ သူ၏ မ်ိဳးႏြယ္ေၾကာင့္ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မတရားသျဖင့္ ဥပေဒ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေပၚလစီေသာ္လည္းေကာင္း စီမံခ်မွတ္မႈမ်ားကို လံုး၀ မက်ဴးလြန္သင့္ေပ။ မတရားမႈအား ခံုမင္ ေနေသာ လူသားစုသည္ မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ မည္သည့္တိုင္းျပည္ အတြက္မဆို ဆူပူ အံုႂကြမႈအတြက္ မီးစာမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္အတြက္ ေသာ့ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။

တိုင္းျပည္ကုိ ခ်စ္ေသာ၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးကို လိုလားေသာ၊ မိမိလူမ်ိဳး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနရသည္ကို မၾကည့္ ရက္ေသာ မည္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားသည္ မဆို ဆူပူအံုႂကြရျခင္းအတြက္ စတည္ေစသည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားကို ျပဳျပင္ရေပမည္။ လူ ယုတ္မာတို႔၏ လႈ႔ံေဆာ္မႈတို႔သည္ “ငါတို႔ တိုင္းျပည္ ငါတို႔လူမ်ိဳးကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္း”ဟု သိျမင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ အခ်င္းခ်င္း သတိေပးရေပမည္။ လူယုတ္မာတို႔အား ရြံမုန္းမုန္းပစ္ရေပမည္။ တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေရးႏွင့္ အမွန္တရား အတြက္ အမုန္းခံ၍ ေျပာရဲရေပမည္။

ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္တစ္ခု ပီပီျပင္ျပင္ တည္ရွိ၍ ထိုနယ္နမိတ္ကို ေရးဆြဲသတ္မွတ္စဥ္ ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္အတြက္ မ်ိဳးစဥ္ မ်ိဳးဆက္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ လူသား ထိုႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒရိပ္ေအာက္မွ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္၊ ႏိုင္ငံနယ္န မိတ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ၀င္ေရာက္လာသူႏွင့္ ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္ သတ္မွတ္ လိုက္စဥ္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ရွိေနသူ ဟူ၍ ရွိ သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း ရွိေနသူသည္- ထိုႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေအာက္မွ လူသား ျဖစ္၍- ႏိုင္ငံအျပင္ပသို႔ ေရာက္သြားေသာ သူမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေအာက္မွ လူသားမ်ားျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ခၽြင္းခ်က္ အေျခအေန တစ္ရပ္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ယူစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ အား သတ္မွတ္စဥ္တြင္ သီေဘာမင္း ၏ မိသားစု အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႔ေသာ မိသားစုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ရွိေန သည္။ ထိုမိသားစုမ်ိဳးထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အျဖစ္ခံယူလိုသူ တစ္ခ်ိဳ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာ၍ ႏိုင္ငံသား ခံယူ လိုလွ်င္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။ အလားတူ ႏိုင္ငံျခားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လာေရာက္ေနထိုင္သူ ဥပမာ အဂၤလိပ္ေခတ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ ဥေရာပလူမ်ိဳးမ်ား၊ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးမ်ား၊ တရုတ္ လူမ်ိဳးမ်ားအား သူတို႔၏ စိတ္ဆႏၵအေလွ်ာက္ မိမိတို႔၏ ဇာတိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လိုက ျပန္ႏိုင္သည္၊ ဆက္ လက္ေနထိုင္လိုက ေနထိုင္ႏိုင္သည္ ဟူသည့္ အခြင့္အေရးကို ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ႏွင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသူ တစ္ဦးဦး ေသြးေႏွာ ကျပား ျဖစ္ေနသူမ်ားကို ႏိုင္ငံသား ေပးကို ေပးရေပမည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား ဟူ၍ အမ်ိဳး အစား သံုးမ်ိဳး သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳစုေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်မၼေရး- ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစား ႏိုင္ခြင့္မ်ား၌ တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ေစရေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ (တိုင္းတစ္ပါး၌ ေမြးၿပီး) ႏိုင္ငံသား ျဖစ္လာသူအား တိုင္းျပည္၏ အဓိ က ဦးေဆာင္ေနရာမွ ခ်န္လွပ္ထားႏိုင္သည္။ (ဥပမာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္မျပဳ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။)

ဧည့္ႏိုင္ငံသား ဟူသည္ သက္တမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ရွိရမည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုအား ကာလအပိုင္းအျခားမရွိ ဧည့္ႏုိင္ငံ သား သတ္မွတ္ထား၍ မရေခ်။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ၅ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္၊ ၇ ႏွစ္ စသည့္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထား ၍၊ အာရွ- အာဖရိ က ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူတစ္ဦး၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံျခားမွ ၀င္လာသူတစ္ဦး သည္ သူ႔သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဧည့္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ျဖင့္သာ ေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔သားသမီးမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေခ်။

တိုင္းရင္းသား- တိုင္းရင္းသည္ဟူသည္မွာ မူလဇစ္ျမစ္ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္လည္း အမွန္တစ္ ကယ္တြင္ မူလဇစ္ျမစ္ မဟုတ္ေခ်၊ ထိုေဒသတစ္ခု၌ မ်ိဳးစဥ္မ်ိဳးဆက္ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ ရာေပါင္းမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ၍ ေန ထိုင္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးႏြယ္ကို ေခၚဆိုသည္။ တိုင္းရင္းသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္လည္း တိုင္းရင္းသား မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

ဥပမာ- ကခ်င္တိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေခ်။ ကခ်င္လူမ်ိဳးေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ တရုတ္ႏိုင္ငံသား မ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။ အလားတူ ကရင္လူမ်ိဳးေပါင္း ငါးသိန္းခန္႔ ထိုင္းႏုိင္ငံသား အျဖစ္တည္ရွိေနသည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍- တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း၌ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္တည္ရွိေနသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳး ေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္တည္ရွိေနသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္တည္ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား ဟူသည္မွာ သူ႔မ်ိဳးႏြယ္၊ သူ႔လူ႔သဘာ၀၊ သူ႔၀န္းက်င္၊ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တည္ရွိေနေသာ လူမ်ိဳး တူစုျဖစ္၍-၊ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအတြင္း က်ေရာက္သြားေသာ လူအစုအေ၀း၊ လူမ်ိဳးႏြယ္သာ ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ သတ္မွတ္စဥ္ အျခားႏိုင္ငံဘက္သို႔ ပါသြားသျဖင့္- မိမိႏိုင္ငံအတြင္း ထုိလူမ်ိဳးစုအား ႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ မ သတ္မွတ္၍ မရေခ်။

တုိင္းရင္းသား တစ္စုခ်င္းသည္ သူ႔လူမ်ိဳးတူရာအား သံေယာဇဥ္ရွိႏိုင္သည္၊ ခ်စ္ခင္ပတ္သက္ႏိုင္သည္။ ဆက္ဆံ ဆက္ သြယ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္အား ေ၀ျခမ္းေပး၍ မရႏိုင္ေခ်။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာကရင္မွ ထိုင္းကရင္တို႔အား သံေယာဇဥ္ရွိမည္ပင္။ ျမန္မာမြန္မ်ားက ထုိင္းမြန္တို႔အား သံေယာဇဥ္ရွိမည္ပင္- မည္သို႔မွ် တားဆီး၍ မရႏိုင္ေခ်။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေပးထားေသာ မြန္အမတ္ ၁၈ ဦး၏ ေနရာအား ျမန္မာ မြန္မ်ားက တက္ယူ၍ မရႏိုင္ေခ်။ ထို႔အတြက္ ထိုင္းအစုိးရကလည္း ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေခ်။ အလားတူ ထိုင္းႏိုင္ငံသား မြန္တို႔၏ သူ႔ႏိုင္ငံအတြင္း ခံစားခြင့္ မ်ားအား ျမန္မာမြန္တို႔အား မေပးႏိုင္ေခ်။ အလားတူပင္ ဘဂၤဘီရခိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ခံစားခြင့္ အား ရယူထားသည္။ အကယ္၍ ျပည့္ျပည့္၀၀ မရခဲ့လွ်င္လည္း ထိုဘဂၤလီရခိုင္တို႔ အေနျဖင့္ ဘဂၤလီအစိုးရအား ေတာ္လွန္ ခြင့္ရွိသည္၊ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဂၤလီရခိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးထံတြင္ ထိုအခြင့္အေရးအား ေတာင္းဆို ခြင့္ မရွိေခ်။

လူမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခု၏ မိမိတို႔ ေနထိုင္အေျခခ်ေနခဲ့ရာ ေဒသအား ႏိုင္ငံပိုင္းျခား သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ကြဲျပား သြားရ ေသာ တိုင္းရင္းသားတို႔အား သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမွ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ရွိေပသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဆုိသည္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား စုေပါင္း၍ ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ျခင္းကို မေခၚဆိုေပ။ လူမ်ိဳးႏြယ္ မ်ားစု ေနျခင္းကို မ်ိဳးႏြယ္စု ဟုသာ ေခၚဆုိႏိုင္ေပမည္။ ျပည္ေထာင္စုဟူသည့္ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဥပေဒသက္ ေရာက္စိုးမုိးေစရန္ ဥပေဒအားျဖင့္ စီရင္စုမ်ားတည္ေဆာက္ရေပမည္။ တိုင္းေဒသမ်ား နယ္နမိတ္သတ္မွတ္လွ်က္ တစ္ႏိုင္ တစ္ပိုင္ ဥပေဒ ကို ေစာင့္ေရွာင့္ထိန္းႏိုင္မည့္ နယ္နမိတ္မ်ား သတ္မွတ္ရ မည္။ ထိုနယ္နမိတ္တို႔အား သက္ဆိုင္ရာ ေဒသရွိ လူမ်ားစု လူမ်ိဳးႏြယ္အမည္နာမျဖင့္ မသတ္မွတ္သင့္ေပ။ ျပည္နယ္တိုင္း၊ တုိင္းေဒသတိုင္းတြင္ လူမ်ိဳးစုံတည္ရွိေနသည္ ျဖစ္ရာ ၿမိဳ႔ျပလူေနမႈတည္ေဆာက္ေရးပံုစံတက်- ထိုေဒသရွိ ထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႔အား ကိုယ္စားျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမစ္၊ ေတာင္တန္း တို႔အား ကိုယ္စားျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္နယ္အမည္ကို သတ္မွတ္သင့္သည္။ ထိုသို႔ သတ္မွတ္ထား သည့္ ျပည္နယ္အတြင္း တြင္ မွီတင္းေနထိုင္သည့္ မည္သည့္ လူမ်ိဳးႏြယ္မဆို တရားမွ်တ၍ လူ႔အခြင့္အေရးကို အာမခံသည့္ ဥပေဒ၏ အရိပ္ကို ညီမွ်စြာ ခံစားခြင့္ရွိေစရပါမည္။ ထိုတုိင္းေဒသမ်ား စုစည္းထားျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သည္သာ- ျပည္ေထာင္စု ဟူေသာ အမည္နာမျဖင့္ ကိုက္ညီေပမည္။

ထုိသုိ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရာတြင္- ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေစရန္ ျပင္းထန္ျပတ္သားေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္အား ဆက္ လက္ျပဌာန္းရေပမည္။ ၎မွာ ျပည္ေထာင္စုအား ၿဖိဳခြဲသူ၊ ခြဲထြက္သူ၊ ခြဲထြက္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္သူအား ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အျပင္းထန္ဆံုး အျပစ္ဒဏ္ (ဥပမာ- ေသဒဏ္) အျဖစ္ ျပဌာန္းထားရေပမည္။ အလားတူ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း လူသား မ်ိဳးႏြယ္ခ်င္း စိတ္ၿငိဳျငင္ေစမည့္ လူမ်ိဳးေရး စကားမ်ား ေျပာဆိုသူ၊ ပုတ္ခတ္သူ၊ ခြဲျခားသူ တို႔အား အလားတူ ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ထားရေပမည္။

သို႔မဟုတ္လွ်င္- အႏွိမ္ခံေနမည့္ အစား ေသရျခင္းက ပို၍ျမတ္သည္ဟု ခံစားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်က္- အႏွိမ္ခံရသည့္ မ်ိဳးႏြယ္တို႔က အေသခံကာ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္လိုစိတ္မ်ား ျပည္လည္ရွင္သန္လာႏိုင္သည္။ ထိုအခါ ခြဲထြက္သူအား ေသဒဏ္ ဟု ခ်မွတ္ထားလင့္ကစား ထိုဥပေဒမွာ အသံုး၀င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာ လြတ္လပ္ညီမွ်ေသာ ဥပေဒ၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈအား ရရွိေနလွ်င္ အာဏာမက္ ေသာ လူ ယုတ္မာတစ္စု၊ သို႔မဟုတ္ မတည္မၿငိမ္မႈအား အေၾကာင္းျပ၍ စီးပြားရွာလိုေသာ လူယုတ္မာတစ္စုမွ လြဲ၍ သာမန္ျပည္သူ အမ်ားစုႀကီးမွာ ခြဲထြက္ေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးကိုေသာ္လည္း စိတ္၀င္စား ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

ႏိုင္ငံတစ္ရပ္ကို ဧရိယာ သတ္မွတ္ ထူေထာင္စဥ္- ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ပါ၀င္သူအားလံုး ႏိုင္ငံသား ျဖစ္၍၊ ထိုသို႔ ဧရိယာ မသတ္မွီကပင္ နဂိုရွိရင္းစြဲ လူမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုး တိုင္းရင္းသား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားမွာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ခံ ႏိုင္ငံနယ္ျခားအေလွ်ာက္ သတ္မွတ္ခ်က္ကြဲသြားႏိုင္သည္။ ဥပမာ- အခါ လူမ်ိဳးစုသည္ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအို၊ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္- ငါးႏိုင္ငံ၌ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနသည္။ ထိုလူမ်ိဳးစုအား ျမန္မာအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား သတ္မွတ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အခါ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား အခါ လူမ်ိဳးစု ရႈပ္ေထြးမႈ မရွိေစရန္ သတ္မွတ္ ရမည္ ့ျဖစ္သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရွိသမွ်ေသာ တိုင္းရင္းသား အားလံုးမွာ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ သို႔မဟုတ္ သံုးႏိုင္ငံ၌ တည္ရွိေန သည္။ ဥပမာ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုသည္ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ တရုတ္ သံုးႏိုင္ငံတြင္လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးစု သည္ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းလူမ်ိဳးစုသည္ ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ လာအိုႏွင့္ ထုိင္း ႏိုင္ငံတြင္လည္းေကာင္း တည္ရွိေနသည္။ ၎တို႔မွာ ႏိုင္ငံကိုယ္စီ လြတ္လပ္ေရး ရယူ ဧရိယာ သတ္မွတ္ ၿပီးမွ ေျပာင္းေရြ႔သြားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ- သူတို႔၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ေနထိုင္ခဲ့ရာ အရပ္ေဒသအား ႏိုင္ငံတစ္ရပ္စီ က ဧရိယာ သတ္မွတ္စဥ္ ပိုင္းျခားခံလိုက္ရျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မိမိ၏ ဧရိ ယာအတြင္း ပါ၀င္လာေသာ နယ္ေျမမွ တိုင္းရင္းသားအစု ကို အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အနီးဆံုးႏွင့္ အလြယ္ကူဆံုး ဥပမာတစ္ခုမွာ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္၍ ရန္ကုန္ ဧရိယာ အား ခ်ဲ႔လိုက္ေသာအခါ- ပဲခူးတိုင္းပိုင္ျဖစ္ေသာ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္း၏အေရွ႔ဘက္ တိုးေၾကာင္ကေလးမွသည္ တုိင္းရင္း (၃)၊ ဇက္ပင္၊ ေလးေဒါင့္ကန္ အားလံုး ရန္ကုန္တိုင္းဧရိယာထဲ၌ ပါ၀င္သြားသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ထိ စံျပေစ်းအလြန္ ငမိုးရိပ္ တံတားထိပ္နားမွ တိုးေၾကာင္ေလး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း- ဆိုင္းဘုတ္သည္ “ပဲခူးတိုင္း” ဟူ သည့္ ေခါင္းစီးေအာက္၌ ရွိခဲ့သည္။ ထိုနယ္ေျမတို႔အား ရန္ကုန္တိုင္းဟု သတ္မွတ္လိုက္ေသာအခါတြင္ အဆိုပါ အရပ္ေဒသမ်ားမွ လူသားမ်ား ေျမမ်ား အိုးအိမ္ မ်ား ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားအားလံုး ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းသို႔ ပါလာခဲ့သည္။-

ထိုေဒသမွ လူမ်ားအား- “ဤနယ္ေျမအား ရန္ကုန္တိုင္းဟု သတ္မွတ္လိုက္ၿပီ၊ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔ ပဲခူးတိုင္းသား မ်ားအေန ျဖင့္ ဤေနရာမွ စြန္႔ခြာလွ်က္- ပဲခူးတိုင္းထဲမွ တစ္ေနရာရာတြင္ အေျခခ်ၾက၊”ဟု ေမာင္းထုတ္ခြင့္မရွိ ေခ်။ ရန္ကုန္အစိုးရ အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေခ်။ ဧရိယာ မသတ္မွတ္မွီက ရွိေနခဲ့ေသာ လူ၊ ေျမ၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္ႏွင့္ ရွိသမွ်ေသာ ၀တၳဳတို႔မွာ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းသြားေသာ အရိပ္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ နယ္စပ္ေဒသမွ တိုင္းရင္းသားတို႔သည္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဧရိယာ သတ္မွတ္ခ်က္အေလွ်ာက္ အရိပ္လႊမ္းမိုး မႈအား ခံလိုက္ရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ဧရိယာထဲတြင္ ဧရိယာ နယ္နမိတ္ သတ္မွတ္စဥ္ တည္ရွိေနေသာ တိုင္းရင္း သားတို႔မွာ လည္း ထိုပံုစံႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း တူညီေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ မီဇိုခ်င္း၊ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ တိုင္းရင္းသားဟု သတ္မွတ္မႈ၌ အျငင္းပြားဘြယ္ ျဖစ္ေနေပသည္။

ထိုသံုးမ်ိဳးအနက္တြင္မွ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ျပသနာမွာ အႀကီးက်ယ္ဆံုးျဖစ္ေန၍ ကိုးကန္႔ျပသနာမွာ အေမွးမွိန္ဆံုး ျဖစ္ ေန သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနရျခင္း အရင္းအျမစ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက အစၥလာမ္သာသနာကို ကိုးကြယ္၍ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ သီးသန္႔ ျဖစ္ေနကာ ကိုးကန္႔ မ်ားက ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ၀င္ေရာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မီဇိုခ်င္းတို႔ မွာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ သီးသန္႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေနသျဖင့္ မြတ္စလင္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျပသနာအ ေရးေနာက္သို႔ ဆုတ္ေနေပသည္။

ထိုလူသားမ်ိဳးႏြယ္တို႔၏ သမိုင္းကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာသင့္သည္။ (ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္သည္မွာ ျမန္မာသမိုင္းပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဤမွ် ဗဟုသုတမဲ့မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအယူ ေရာ ႁပြန္းလႊမ္းမိုးစိတ္က အမွန္ တရားအား ဖံုးဖိထားျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။) ထို႔ေနာက္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားေသာ တိက်ျပတ္သားသည့္ ဥပေဒ ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေပၚ၌ က်င့္သံုးသင့္သည္။ ဥပေဒအား မ်က္ႏွာလိုက္ တတ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီတုိ႔သည္ အႏိုင္က်င့္ ခံရေသာ တိုင္းရင္းသားတို႔ အေပၚ၌သာ မဟုတ္ဘဲ- မိမိ အခ်င္းခ်င္းလည္း ဗိုလ္က်လိုစိတ္ ဖိစီးေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို သို႔ေသာ လူသားမ်ားက တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ခြင့္ရေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားက ထိုသို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လိုလားေနလွ်င္ ထိုတိုင္း ျပည္အေနျဖင့္ မည္သို႔မွ လူရာ၀င္တိုးတက္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္တိုင္းျပည္လံုး နစ္နာရမည့္ ေခ်ာက္ထဲသို႔ သာ ဦးတည္ေနေပသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ အေရး ျပသနာ၌ - “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဟူသည့္ အမည္နာမသည္လည္း ေဆြးေႏြးစရာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ လြတ္လပ္ ေရး ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျမန္မာတို႔၏ ပထမဆံုး အစိုးရအေနျဖင့္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရအား တရား၀င္လက္ခံလွ်က္ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ၎သည္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟု နယ္ နမိတ္သတ္မွတ္စဥ္ “ရိုဟင္ဂ်ာ- ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရျဖင့္ လူမ်ိဳးစု တည္ရွိေနသည့္ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္ အထားျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရယူစဥ္က မရွိ ခဲ့ဘဲလွ်က္ ေနာက္ေနာင္မွ ၀င္လာခဲ့ေသာ္- အျငင္းပြားေနမႈမွာ ယုတၱိတန္လွသည္။

သူတို႔အား “ဘဂၤလီ” ဟု သမုတ္ေခၚေ၀ၚေနျခင္းသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအား မေတာ္မတရား စြပ္စြဲေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ၎ တို႔ႏွင့္ စစ္တေကာင္းလူမ်ိဳးတို႔ အႏြယ္အားျဖင့္ တူညီေသာ္လည္း- ျမန္မာဟူသည့္ လူမ်ိဳးထဲတြင္ပင္ ျမန္မာ၊ ရခိုင္၊ အင္း သား၊ ကန္႔ေဂါ၊ ထား၀ယ္ ဟူ၍ လူမ်ိဳးစု ထပ္မံကြဲျပားေနသကဲ့သို႔- ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူသည္ စစ္တေကာင္းလူမ်ိဳးမွ ထပ္ဆင့္ ကြဲ ေသာ လူမ်ိဳးစု တစ္စု ျဖစ္သည္။ ဗမာမွ ရခိုင္တို႔အား သီးျခားတုိင္းရင္းသား သ ဖြယ္ လက္ခံႏိုင္ပါလွ်က္ “စစ္တေကာင္ လူမ်ိဳးႏြယ္ (၎သည္ ဘဂၤလီႏွင့္ လံုး၀ မတူပါ၊ -ဗမာႏွင့္ ရွမ္းကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္) မွ “ရိုဟင္ဂ်ာ”တို႔အား သီးျခား လက္မခံ ႏိုင္ျခင္းမွာလည္း အလြန္တရာ ဗဟုသုတ လိုအပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ စစ္တေကာင္းလူမ်ိဳးႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတို႔မွာ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း အရ၊ ဗမာႏွင့္ ရခိုင္ တို႔ထက္ ပိုမိုကြဲျပားလွ်က္ ရွိေနသည္။

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ အေၾကာင္းဇစ္ျမစ္အား ျပည့္စံုစြာ မသိဘဲလွ်က္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိေနလွ်က္ ဖံုးဖိထား လွ်က္ေသာ္ လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား လႊမ္းမိုးေသာ ဓါတ္ခံျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း- ကမၻာ့အလည္၌ ေျဗာင္လိမ္ေနရသည့္ ဒုကၡမွာ သိကၡာမဲ့လြန္း၍- ရွက္ဖြယ္လိလိပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာ သမိုင္းဆရာမ်ား အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာေက်ာ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း မိမိတို႔၏ သိကၡအား မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိ တို႔ဘက္မွ လံုး၀ မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆလွ်င္- တိက်ေသခ်ာေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ သို႔မဟုတ္ ကမၻာ့ေခါင္း ေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရွ႔ေမွာက္၌ အခိုင္အမာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ဆံုး ျဖတ္သင့္ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဟူသည့္ သေဘာအား မေက်ညက္ဘဲလွ်က္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခု ထူေထာင္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ ေနျခင္းမွာ စိတ္ကူးယဥ္မႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္ေပသည္။ လူမ်ိဳးတူ၊ ဘာသာတူခ်ည္း စုေနသည့္ အရပ္ေဒသအား ျပည္ေထာင္စုဟု မည္သို႔မွ် ေခၚတြင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)