Friday, September 7, 2012

MYANMAR MUSLIM CIVIL RIGHTS MOVEMENT အဖြဲ႔သစ္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းအစၥလာမုိအာလိုင္ကြမ္း….
ျမန္မာ မူဆလင္မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ျခင္း။

မၾကာေသးမွီ က ျပည္ပ ၌ အေျခစိုက္ ေနထုိင္ၾကေသာ ျမန္မာ မူဆလင္မ်ားမွ စုေပါင္ ၿပီး MYANMAR MUSLIM CIVIL RIGHTS MOVEMENT ဆုိတဲ့ အဖြဲ ့စည္းတစ္ခု ဖြဲ ့စည္းလိုက္ပါသည္။ ထုိအဖဲြ ့အစည္း ျဖစ္ ေပၚလာရျခင္းမွာ…OIC ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တုိက္တြန္းမူႏွင့္ ျမန္မာမူဆလင္မ်ား၏ ေမြးရာပါ လူသား အခြင့္အေရး နစ္နာဆံုးရံႈးမႈတို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ၏ မူစံခ်ိန္ႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားရန္ လိုအပ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ OIC အတြင္းေရးမႈးမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ေသာ OIC ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ထဲတြင္ ေဒါက္တာ ၀ါကာအြဒၵင္ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ ရိုဟင္ဂ်ာ အစည္းအရံုးမွ ျဖစ္ေစ၊ MMCRM မွ ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ပါ၀င္ေစလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

MMRCM ၏ အဓိ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ……
§  ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သား အားလံုး လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲဘဲလွ်က္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေရး။
§  ဘာသာေရး အရ မတရား ခြဲျခား ဖိႏွိပ္မူ ပေပ်ာက္ေရး။
§  အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားအား ဗ်ဴဟာမ်ိဳးစံု သံုးလွ်က္ သိကၡာခ်မူ…၀ါဒ ျဖန္႔မူမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး။
§  အစိုးရမွ လူနည္းစုတို႔အား တရားမ်ွတစြာ ကာကြယ္ေပးေရး။
§  မူဆလင္မ်ားအား မတရားသျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ခံရမူမ်ား..အေစာ္ကားခံရမူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးေရး ႏွင့္ အျခားေသာ တရားမ်ွတေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ သံတမန္ေရးရာ နည္းလမ္း သံုးၿပီး ေတာင္းဆုိသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု လက္ရွိ MMCRM အေန ႏွင့္လည္း မူဆလင္ႏုိင္ငံသံရုံးမ်ား ၊အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အလုပ္လုပ္ ေန ပါသည္။

MMCRM အဖြဲ႔သည္ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ျပည္ပမူဆလင္အေျခစိုက္ လွဳပ္ရွားမူႀကီးျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ…ျပည္ပ ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ား သင့္ေတာ္သလို ထားရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ မိမိ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ သာသနာအတြက္ ျမန္မာမူဆလင္ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္မည့္သူမ်ားကုိ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ မူဆလင္ညီေနာင္မ်ား မည္သည့္ မူဆလင္မဆုိ ပါ၀င္ လုပ္ ေဆာင္ ႏုိင္ပါသည္။ မိမိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပါ၀င္ ကူညီ အားေပးပါရန္လည္း တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

အင္ရွာေအလႅာ ယေန႔မွစၿပီး က်ေနာ္တုိ ျမန္မာမူဆလင္မ်ား ဘာမွ အားငယ္စရာ မရွိေတာ့ပါ၊ ဘာမွ ေၾကာက္ေနစရာ လည္း မရွိေတာ့ပါ…. ငံု႔ ခံေနစရာ လည္းမလိုေတာ့ပါ…က်ေနာ္တုိ႔မွာလည္း အလႅာဟ္ဟုအရွင္ျမတ္ဆီမွ အင္အားေတြ ေရာက္ရွိလာပါၿပီ…လမ္းစေတြ ပြင့္သြားပါၿပီ…ပန္းတုိင္က လက္တစ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေနပါၿပီ … က်ေနာ္တုိ့ ရဲ ့လုပ္ေဆာင္မူ အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္… က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လိုခ်င္သလဲ.. အဲဒီေလာက္ အခ်ိန္တုိတိုႏွင့္ ရမယ္… ဆံုးျဖတ္ခ်က္က က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာ မူဆလင္ေတြ အထဲမွာပါ… က်ေနာ္တုိ႔က ေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္….

ျပည္တြင္းမွ မူဆလင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားကလည္း OIC အဖြဲ ့ကုိယ္စားလွယ္အား မိမိတုိ ့ျမန္မာ မူဆလင္မ်ား ၏ ဆံုးရံႈးေနေသာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ မတရားဖိႏွိပ္ အႏိုင္က်င့္ေနမူမ်ား၊ ဘာသာေရး ကဲြျပားမူေၾကာင့္ အႏွိမ္ခံေနရျခင္းမ်ားကုိ OIC အား တင္ျပၿပီး..ျမန္မာ အစိုးရ ကုိ ဖိအားေပးရန္ တုိက္တြန္းလုိ္ပါသည္။ ျပည္ပ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာ မူဆလင္မ်ား က တတ္စြမ္းသေလာက္ ႀကိဳးပမ္းရန္လုိအပ္သလို… ျပည္တြင္းမွ မူဆလင္မ်ားကလည္း တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ႀကိဳးစားဖုိ ့လုိပါတယ္…..နည္းေပါငး္စံု ဖက္ေပါင္းစံုမွ ႀကိဳးစားမွ လည္း က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ့ပန္းတုိင္၊ ဆံုးရံႈးေနတဲ့ ေမြးရာပါ အခြင့္ အေရးေတြ ျမန္ျမန္ႏွင့္ ျပန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္…

ေနာက္ ဆက္လက္ၿပီး MMCRM ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္မူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား နင့္ွအျခားေသာ အေသးစိတ္မ်ားကို ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါမည္။ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာႏွင့္ ေမး  ခြန္းမ်ား ေမးႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုး နိဂုန္းခ်ဳပ္အေနႏွင့္ က်ေနာ္ညီေနာင္/ ႏွမမ်ားကို သတိေပးခ်င္တာက…. ဒီသတင္းကို SHARE လုပ္ႏုိင္ သေလာက္ လုပ္ေပးပါရန္….. ONLINE မွာ သာမက ျပင္ပေလာကတြင္လည္း သတင္းျဖန္႕ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္… လူ ကုိုယ္တုိင္လည္း ပါ၀င္ ကူညီပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ေအာင္ျမင္မူ ရႏုိင္ရန္အတြက္လည္း ဒိုအာ (ဆုမြန္ေတာင္းေပးျခင္း) လည္း လုပ္ေပးၾကပါ…


လုပ္ငန္းေဆာင္တာအားလံုးကို ညီေနာင္သားခ်င္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္....

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
၀စလာမ္ပါ..

ဦးေဌးလြင္ဦး၏ အမ်ိဳးသားေရးအေပၚေပးဆပ္မႈတို႔အား ပိုမိုသိလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဆက္လက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

3 comments:

 1. http://schnellmann.org/quran-in-action.html

  http://schnellmann.org/quran-in-action.html
  အလႅာရွင္ေတာ္ျမတ္ အလိုေတာ္ အရ လူတစ္ေယာက္ကို လည္လွီးျပီး အစၥလာမ္ တရားေတာ္ နဲ႔ အညီ ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း..ေခါင္းမျဖတ္ခင္ ကိုရမ္က်မ္းစာ ျမတ္ၾကီးကို ရြတ္ဖတ္ျပီး ေခါင္းျဖတ္ သတ္မဲ့ လူကို အလႅာရွင္ေတာ္ျမတ္ ဆီမွာ အရင္ပူေဇာ္ပသရ ပါတယ္...လည္ပင္းကို လွီးေတာ့မယ္ ဆိုရင္ အလႅာဟူ အက္ဘာ လို႔ က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ျပီး လည္ပင္းကို တစ္စိမ့္စိမ့္ လွီးျဖတ္ပါတယ္....မိတ္ေဆြတို႔ ၾကည့္ဖို႔ အတြက္ တင္ေပးတာပါ...ေၾကာက္တတ္တဲ့ သူေတြ မၾကည့္ပါနဲ႔

  ReplyDelete
 2. အျပစ္‌ရိွသူ ‌ေတြကို ဖန္‌ဆင္‌းရွင္‌ အမည္‌တြင္‌ ‌ေသာ အလႅာလ္‌ မွအျပစ္‌ ‌ေပးပါလိမ္‌့မည္‌။သို႔‌ေသာ္‌ အစၥလာမ္‌မစ္‌ နိုင္‌ငံ မ်ားတြင္‌အလႅာလ္‌္‌ ကိို‌ေက်ာ္‌၍ တရားရံုးမ်ား ကအျပစ္‌စီရင္‌ ‌ေနျခင္‌းမွာ အလႅာလ္‌ မအား၍လား ။တရားသူႀကီးမ်ားကို အလႅာလ္‌က လုပ္‌ပိုင္‌ ခြင္‌့ ‌ေပးထားသလား စဥ္‌းစားစရာပါ။

  ReplyDelete
 3. လူေတြရဲ႔အသံုးေဆာင္ေတြကိုလူေတြဖန္ဆင္းတာလား ဘုရားရွင္ေတြဖန္ဆင္းတာလား

  ReplyDelete

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)