Sunday, March 11, 2012

အမ်ဳိးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္စရာ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)


ေရာင္ျခည္ဦး (ဘာသာတုိင္းအတြက္ အလယ္လူ) ေရးသားတင္ျပထားေသာ ပုိတ္စ့္မ်ားကို အရင္ တင္ျပအပ္ပါ တယ္…
ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ( အပိုင္း ၁ )
ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ( အပိုင္း ၂ )
ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ( အပိုင္း ၃ )
ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ( အပိုင္း ၄ )
ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ( အပိုင္း ၅ )
ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ( အပိုင္း ၆ )
ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ( အပိုင္း ၇ )
မူရင္းလင့္ခ္တြင္ အထက္ပါအပိုင္းအလိုက္ ကလစ္ႏိွပ္ကာ သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္….
အထက္ပါေဖာ္ျပပါ (၇) ပိုင္းလံုးကို ေဖာ္ျပရေသာ္-


ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ျပီး သတိသံေဝဂရၾကေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကို မူရင္းအတိုင္း တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာသိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္း တီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာ သူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတြ႕ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ '' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ'' ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္က သင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္ မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈအစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ ေခ်။ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

အပိုင္း (၁)

ကြၽန္ေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အျငိမ္းစား သံအမတ္ၾကီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ ဝန္ ထမ္းတာဝန္ကို ၃၅ ႏွစ္မွ် ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ကံအားေလွ်ာ္စြာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ အမ်ား အားျဖင့္ မူစလင္မ်ားရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ပါကစၥတန္၊ အီဂ်စ္ ျပည္၊ ယူဂိုစလပ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႕အားျဖင့္ ယင္းေဒသရွိ မူစလင္ မ်ားအေၾကာင္းကို အနီးကပ္ ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီက ျဖန္႔ခ်ီေနေသာ '' မ်ိဳးေပ်ာက္ မွာစိုး ေၾကာက္ရ'' အမည္ရွိ မူစလင္ဆန္႕က်င္ေရး (ဝါ) ကုလားမူစလင္ဆန္႕က်င္စာတမ္းတစ္ခုကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဤစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ျဖန္႕ခ်ီေနေသာ အာရိ ယာစမာခ်္ (ေခၚ) အာရိယာသမဂၢအဖြဲ႕၊ R.S.S ၊ ဂ်န္နဆင္းစသည္ျဖင့္ ဟိႏၵဴတယူသန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စာ တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၂၀ ျပည့္ ႏွစ္ေလာက္ကစ၍ မူစလင္ဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ အိႏၵိယတိုက္နယ္ေဒသတြင္ ပါကစၥ တန္ႏွင့္ အိႏၵိယဟူ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းလာျခင္းသည္သာ အမွတ္ထင္ခဲ့ရသည္။ မူစလင္လူမ်ိဳးမ်ား ရွိရာေဒသ သည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ခြဲထြက္သြားေသာ္လည္း ယေန႔အထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ မူစလင္တို႕ အင္အားကား ၾကီးထြားဆဲပင္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မူစလင္တို႕ႏွင့္ အေပးအယူ ျပဳလုပ္ရေလ့ရွိ သည္။ အရင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ V.I.P ဟိႏၵဴအစြန္းထြက္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ပင္ အာဏာရရွိရန္ သူတို႕၏ မူစလင္ဆန္႕က်င္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္ေစာင္ပုဒ္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရသည္။

'’မ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ'' စာတမ္းတြင္ ပါဝင္သကဲ့သို႕ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဟိႏၵဴမ်ားသည္ မူစလင္မ်ားကို မုန္း တီးသည္။ အတိတ္က ခဲမွန္ဖူးသည္ဟူေသာ ေရးသားခ်က္ကား လုံးဝပင္မွားယြင္းေနေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္ေန သည္။ တခါတရံ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမွအပ အိႏၵိယသားတို႕သည္ တူညီေသာ အမ်ိဳး သားေရး စိတ္ဓါတ္ ထားရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အပိုင္း (၂)

တခါတရံတြင္မူ အိႏၵိယ၏ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ား၊ အႏုပညာမ်ားကို မူဆလင္တို႕က ပိုမိုစြဲျမဲစြာ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ (ျမန္မာစစ္အစိုးရလို) ဘာသာေရးကို သူတို႕ အာဏာရရွိေရးအတြက္ အသုံးခ်ေလ့ရွိသည္။ အယုဒၶယဗလီ ေက်ာင္းေျမေနရာသည္ ဟိႏၵဴဘုရားပြင့္ရာ ေနရာ ျဖစ္သည္ဟု အတိုက္အခံတို႕က ႏိုင္ငံေရးအရအသုံးခ်ခဲ့သည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ဟိႏၵဴအစြန္းထြက္မ်ားက အယုဒၶယဗလီေက်ာင္းကို ဝင္ေရာက္ ဖ်က္ ဆီးသိမ္းပိုက္ခဲ့ရာ ယင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းေျမာက္မ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ယင္း အယုဒၶယဗလီကိစၥေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ႐ူပီေငြကုေဋေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ဆုံးရွုံးျပီး၊ လူေပါင္း တစ္သိန္း နီးပါး ေသခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ဖက္ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားဝယ္ ေစ်းကြက္လက္လြတ္ ဆုံးရွုံးခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌သာမဟုတ္ ဥရာပတိုက္ရွိ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံအထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မူဆလင္ တို႔သည္ သူတို႕ဘာသာဝင္မ်ားကို ကမၻာ၏ ဘယ္အရပ္ေဒသတြင္မဆို ထိခဲ့လွ်င္ သူတို႕ဘက္က တန္ျပန္ကလဲ့ စားေခ်သည့္ အေလ့ရွိသည္။

၁၉၈၇ ဝန္းက်င္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕တြင္ ဗလီဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ မူဆလင္တို႕၏ အိမ္ယာမ်ား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ၾကရသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ေဗာေရာဗုေဒၶာဘုရားေက်ာင္း၏ အရံေစတီ တစ္ ဆူကို ဖ်က္ခဲ့သည္တို႕ကို မေမ့အပ္ေပ။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဗလီဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ျမန္မာတို႕မွ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ကမၻာ႔မူစလင္တို႕ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ တာလီဘန္တို႕က သူတို႔ႏိုင္ငံရွိ ေတာင္ၾကီးထက္တြင္ ထုလုပ္ထားသည့္ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶဘုရား႐ုပ္ထုကို ေဖာက္ခြဲျဖစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ေသး သည္။ ဤကိစၥကို ကုလသမဂၢယူနက္စကိုက ေမတၱာရပ္ခံမွ သူတို႕လက္ေလ်ာ႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႕ ဗုဒၶ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အဦး အမ်ားအျပားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားအျပား ရွိ ေနသည္။

သူတို႕သည္ ယင္းအထိမ္းအမွတ္မ်ားကို သူတို႕၏ေရွ႕ေဟာင္း အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူေဖာ္ျပေလ့ ရွိသည္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသည္ တကၠသီလာ အပါအဝင္ ယင္းေရွးေဟာင္းဂႏၶာရ ယဥ္ေက်းမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားထံမွ ႏိုင္ငံျခားေငြအမ်ားအျပား သန္းခ်ီရရွိေနသည္။

ကြၽန္ေတာ္ မူစလင္ႏိုင္ငံတြင္ မူစလင္တို႕စပ္ၾကားတြင္ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က ဘာသာေရးဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ေသာ ပါရဂူ မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးပါသည္။ သူတို႕အဆိုအရ မူစလင္တဦးသည္ အျခားဘာသာဝင္တဦးကို တနည္းနည္းျဖင့္ ဒုကၡေပးခဲ့လွ်င္ လည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာတို႕၏ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့လွ်င္လည္းေကာင္း၊ သူ တို႔၏ အလႅာဟ္ဘုရားက အျပစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသူသည္ ငရဲက်မည့္အေၾကာင္း သူတို႔ ဘုရားစာ ကိုရမ္က်မ္းတြင္ ပညတ္ထားေၾကာင္းေျပာျပၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္းအတိတ္ကာလက မူဆလင္တို႕မွာ ဗုဒၶဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပရာ ထိုပါရဂူပညာရွင္တို႕က အကိုးအကားျဖင့္ ေအာက္ပါ အ တိုင္း ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပခဲ့သည္။

BC 6 ရာစုေခတ္မွစ၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘာသာကိုးကြယ္မႈသမိုင္းတြင္ ဗုဒၶသာသနာသည္ သူ၏ဇာတိေျမတြင္ ႏွစ္ ေပါင္း ၁၆၀၀ ခန္႕တိတိ တည္တံ့ခဲ့သည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁ မွ ၈ ရာစုႏွစ္မ်ားတြင္ ဗုဒၶသာသနာသည္ အိႏၵိယ ေျမမွလုံးဝေျပာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။ ဤသို႕ပ်က္သုဥ္းရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း သုံးခုမွာ -

ရွင္ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူခဲ့ေသာ ဘီစီ ၅ ရာစု ကုန္လုနီးကာလအတြင္း ရွင္ဗုဒၶထူေထာင္ခဲ့ေသာ ဓမၼဝါဒီတို႔ အား ေကာင္းေနသည္ျဖစ္၍ တလုံးတစည္းတည္း ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေျပာင္ခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္ ဒုတိယသဂၤ ါယနါတင္ပြဲ (ဘီစီ ၄ ရာစု) ႏွင့္ တတိယ သဂၤ ါယနါတင္ပြဲ (ဘီစီ ၄ ရာစု) တို႕ က်င္းပခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶသံဃအဖြဲ႕သည္ ဂိုဏ္းကြဲ (၁၈) ခုအထိကြဲခဲ့ရသည္။ မူလပင္မအုပ္စုၾကီးအသြင္မွ ေထရဝါဒဂိုဏ္း၊ သဗၸတၱိဝါဒဂိုဏ္း၊ မဟာသံယိတဂိုဏ္း ၾကီးမ်ားအျဖစ္ အျပိဳင္အဆိုင္ နယ္ျဖန္႕၍ သာသနာျပဳခဲ့သည္။ ဤေခတ္တြင္ သဗၸတၱိဝါဒဂိုဏ္းႏွင့္ သံယိတဂိုဏ္း တို႕၏ အယူဝါဒသည္ မူလေထရဝါဒဂိုဏ္းႏွင့္ သိသိသာသာကြဲျပားသြား၍ အမ်ားၾကိဳက္ဘာသာေရးအသြင္ ကူး ေျပာင္း ပုံပ်က္သြားကာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာဟူ၍ တသီးတျခားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အပိုင္း (၃)

ဤသို႔ ဗုဒၶ၏ သံဃာ့ဂိုဏ္းသည္ အတြင္းျပိဳကြဲမႈမ်ား အထပ္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း အင္အား ဆုတ္ယုတ္ သြားခဲ့သည္။

(၁) သံဃာဂိုဏ္းအတြင္း ဂိုဏ္းငယ္အသီးသီး ခြဲထြက္ခဲ့၍ စည္းလုံးသိပ္သီးမႈ ျပိဳကြဲခဲ့ရသည္။

(၂) ဗုဒၶမတိုင္ခင္က အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အထင္အရွားရွိေနေသာ ဟိႏၵဴဝါဒ၊ ျဗဟၼာဏဝါဒႏွင့္ ဂ်ိန္းဝါဒတို႕၏ ထိုးႏွက္ မႈကို အလူးအလွဲ ခံရျခင္း၊

ဘီစီ ၃ ရာစုအတြင္း ေမာရိယလက္နက္ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဧကရာဇ္ဘုရင္ အာေသာကမင္းၾကီး (ဘီစီ ၂၇၃-၂၃၂ ခန္႔) သည္ ဗုဒၶသာသနာကို အလြန္အက်ဴးခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ျပီး၊ ေမာရိယႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလုံး ဗုဒၶသာ သနာႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒျပန္႕ပြါးေရးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤေခတ္သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူျပီးသည့္ေနာက္ ဗုဒၶသာသနာ အထြတ္အထိပ္ကိုေရာက္ခဲ့ေသာ ေခတ္ဟုဆိုရပါမည္။ (သို႕ေသာ္ အာ ေသာကမင္းၾကီးကို ဆက္ခံခဲ့ေသာ သူ၏ေျမးျဖစ္ေသာ မင္းမ်ားသည္ ဂ်ိန္းဝါဒီမ်ားျဖစ္ၾက၍ ေထရဝါဒ ဗုဒၶ ဘာသာကို ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ေမာရိယမင္းဆက္ပ်က္သုဥ္း၍ သုဂၤမင္းဆက္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ပုရွ္မိၾတ ဟိႏၵဴမင္း (ဘီစီ ၁၅၀ - ၁၈၅) သည္ ဘီစီ ၂ ရာစု ကုန္လုနီးအတြင္း ဗုဒၶဝါဒီအၾကီးအက်ယ္ႏွိပ္ကြပ္ ညွဥ္းပမ္းခဲ့သည္။ ရဟန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ သာသနိက အေဆာက္အအုံမ်ားကိုလည္း မီးတိုက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ဗုဒၶရဟန္းေတာ္ အမ်ားအျပားတို႕သည္ အိႏၵိယျပည္ အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ယခု ပါကစၥတန္ရွိရာ ပန္ဂ်ပ္နယ္ေျမကို ေျပးဝင္ခိုလႈံခဲ့ရသည္။

ထို႕အျပင္ ခရစ္ႏွစ္ ၇ ရာစုတြင္ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ ဂုပ္တာနန္းဆက္မွ သလက္မင္းကလည္း ဟိႏၵဴဝါဒကို ေျမႇာက္ စားလို၍ ဗုဒၶဝါဒီမ်ားႏွင့္ သာသနိက ကေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရုံသာမက မဟာေဗာဓိပင္ကိုပါ အျမစ္မွ တူးျဖတ္ ျဖိဳလွဲခ်ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ရဟန္းၾကီး ဖာတီယန္အစ္စင္ႏွင့္ ဟိယန္ဆင္တို႕၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဗုဒၶသာ သနာသည္ က်ယ္ျပန္႕ ခိုင္မာမႈမရွိေတာ့ဘဲ၊ အိႏၵိယ အလယ္ပိုင္း၊ အေရွ႕ဘက္ ဘဂၤလားနယ္၊ ေတာင္ဖက္ ဒက္ခန္ကုန္းျမင့္တဝိုက္၌သာ ၾကိဳၾကားၾကိဳၾကားသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

(၃) ခရစ္သကၠရာဇ္ ၃ ရာစုအတြင္းက ကသၼီရနယ္ရွင္ ဟန္မင္းဆက္မွ ဟိႏၵဴဘုရင္ မဟိရကုလသည္ ယေန႕ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဂႏၶာရတိုင္းကို ေမႊေႏွာက္ေခ်မႈန္းခဲ့ရာ ၌ ဗုဒၶဝါဒီအမ်ားအျပားကို သုတ္သင္ခဲ့သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ သမိုင္း၏ေဖ်ာက္ဖ်က္မရႏိုင္ေသာ အမွန္ တရားမ်ားျဖစ္သည္။ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စာေပစဥ္မ်ားတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါ သည္။)

မူစလင္တမာန္ေတာ္ မိုဟာမက္သည္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၅၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သို႕ျဖစ္၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ တြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ မိုဟာမက္ မေမြးခင္ကပင္ ေပ်ာက္ပ်က္ေနျပီးျဖစ္သည္။ မိုဟာမက္ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေလာက္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ အိႏၵိယသို႕ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

အပိုင္း (၄)

 (အေလာင္းဘုရားေခတ္မွ မီးေလာင္ျမိႈက္ထားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေစတီပုထိုးမ်ား) 

ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၂ ရာစုအတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ေသာ အာဖဂန္တို႕ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ သည္. အိႏၵိယမွေပ်ာက္ကြယ္ရသည္ဟု ဟိႏၵဴသမိုင္းပညာရွင္တို႕က ဆိုၾကသည္။ ေဖာ္ျပပါ အာဖဂန္စစ္ေသြး ႂကြမ်ားသည္ မူလက ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ သိျမင္နားလည္သူ မဟုတ္ပါ။ အစဦးပိုင္းတြင္ အိႏၵိယသို႕ေရာက္ခဲ့ေသာ အာရပ္တို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ဆင္းရဲသားတို႔ မင္း ေျမာက္ခဲ့ရသည္။

အာရပ္မူစလင္တို႕သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိဆင္းရဲသားမ်ား၊ ဇာတ္နိမ့္မ်ား၊ လယ္ကြၽန္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အာရပ္တို႔ျပန္သြားျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ အာဖဂန္တို႕က အိႏၵိယသို႔ ဝင္ ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ အိႏၵိယတိုက္နယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ မည္သည့္ဘာသာ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးဟု သတ္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ၊ သူခိုးဓါးျပကဲ့သို႕ အားလုံးကိုျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု မူစလင္သမိုင္းပညာရွင္ တို႕ကလည္း ေရးသားထားပါသည္။

မူစလင္သမိုင္းပညာရွင္တို႕၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အိႏၵိယတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ မူစလင္ဘုရင္မ်ားသည္ အစၥလာမ္ ဘာသာကို မည္သို႕မွ် ကူညီျဖန္႕ခ်ီေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ အစၥလာမ္ဘာသာကို သာသနာျပဳခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕မွာ ဆူဖီ ဟုေခၚေသာ မူစလင္ရေသ့ ဘာဘာၾကီးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုမူစလင္ သမိုင္းပညာရွင္တို႕က ကြၽန္ ေတာ့အား'' ဒီလိုေျပာၾကေၾကးဆိုရင္၊ ခင္ဗ်ားတို႕ကေကာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ဘုရားပုထိုးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လည္း'' ဟုျပန္လည္၍ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 
ယေန႕အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေလာင္းဘုရားလက္ထက္က ဗမာတို႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘုရားေက်ာင္းကန္ မ်ားကို ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႕သည္ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ ဗမာတို႕၏လက္ခ်က္ဟု ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ျပသေန ဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မူစလင္မ်ားကို အထူးအေရးေပးျခင္း ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ရွိ ပတၱာနီ၊ နာရ သီဝ၊ ယာလာဟူ၍ ျပည္နယ္သုံးခုတြင္ မူစလင္မ်ားအမ်ားစုရွိသည္။ ထိုင္းဘုရင္သည္ မူစလင္တို႕၏ ဘာသာ ေရးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ကို တိုက္႐ိုက္ခန္႕ေပးသည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သည္ အာဏာအျပည့္အဝရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ကက္ဘိ နက္တြင္ ဝန္ၾကီး ၃-၄ ဦးမွာ အစဥ္အျမဲ မူစလင္မ်ားကို ခန္႕ေလ့ရွိသည္။ အာရပ္ မူစလင္ႏိုင္ငံတို႔၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အက်ိဳးရွိေနသည္။ မူစလင္တို႕၏ ဘာသာေရးသကၠသိုလ္မွာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္ ခမ္းနားစြာရွိေန သည္။

ဤကဲ့သို႕ပင္ ကေမၻာဒီးယားတြင္လည္း မူစလင္မ်ားကို အေရးေပးျခင္းရွိသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ ပိုေပါ့ လက္ထက္ တုန္းက မူစလင္မ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းအေၾကာင္းကို ေနာက္တက္လာသည့္အစိုးရက ကမၻာ သိေအာင္ ျဖန္႕ခ်ီခဲ့သည္။ ဤႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးသည္ ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ားစုရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံထက္ ပိုမို၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာႏိုင္ငံကား သီဟိုဠ္ကြၽန္း သီရိလကၤာပင္ျဖစ္သည္။ သီရိလကၤာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ဆင္ဟာလီစ္တို႕သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ လာေရာက္သူ တမီလ္မ်ားသည္ ဟိႏၵဴမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တမီလ္တို႕သည္ ၃၀ % မွ်ရွိသည္။ ေနာက္ထပအစုတစ္စုက မူစလင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၁၆ % မွ်ရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕ႏွင့္ တမီလ္ဟိႏၵဴတို႕ စပ္ၾကားတြင္ စစ္ျဖစ္ေန ၾကသည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္သည္။ တမီလ္ဟိႏၵဴတို႕၏အဖြဲ႕က တမီလ္က်ားအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ စင္ဟာလစ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕ကို ေခါင္းေဆာင္မႈေပးသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို အလြန္ရြံရွာ စက္ဆုပ္မႈရွိၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဓါးျဖင့္ ကိစၥတုံးပစ္ခဲ့သည့္ သာဓကရွိသလို သီဟိုဠ္ရွိစြယ္ေတာ္ ျမတ္ေစတီကိုပင္လ်င္ ဗုံးျဖင့္ေဖာက္ခဲ့သည္။ သီရိလကၤာရွိ မူစလင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မူစလင္မ်ားမွာလည္း တမီလ္က်ားသူပုန္တို႔၏ ထိုးႏွက္ သတ္ ျဖတ္ျခင္းကို အလူးအလဲ ခံေနရရွာသည္။

သီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္ မူစလင္မ်ားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက သီရိလကၤာႏိုင္ငံကို မူစ လင္ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားက ကူညီေထာက္ပံ့ လ်က္ရွိေနသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္သည္။

အပိုင္း (၅)
ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျဖင့္ ကမၻာ႔ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပဳအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ယင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုရီ ယားႏိုင္ငံတို႕က ဦးစီးျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမ်ား သည္ ၾကီးမားေသာ အေနအထားျဖင့္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ မူဆလင္အမ်ားစု ရွိ ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္ကို သတိျပဳပါ။ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶသာသနိက အေဆာက္အအုံမ်ားကို
အစိုးရက ဦးစီး၍ က်က်နန ျပင္ဆင္မြမ္းမံေပးသည္။ အင္ဒိုနီးရွားရွိ ေဗာဓိရာဗုဒၶဘုရားၾကီးကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ယူနက္စကို အကူအညီျဖင့္ IBM ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို အသုံးျပဳကာ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ သူတို႕ႏိုင္ငံတြင္ ဥပုသ္ေန႔ တြင္ ႐ုပ္သံလႊင့္ျဂိဳလ္တုမွေန၍ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႕ သြား ေရာက္ သာသနာျပဳခြင့္ ျပဳထားသည္။

ေနာက္ထပ္ အေကာင္းဆုံး စံနမူနာအျဖစ္ စကၤာပူႏိုင္ငံကို ေလ့လာေစလိုပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံသည္ ခရစ္ယန္၊ မူဆလင္၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ရွင္တို၊ ဂ်ဴး၊ ဟိႏၵဴ၊ ဆစ္ခ္ဟူ၍ ဘာသာေပါင္းစုံ ေနထိုင္ေသာ ေသးငယ္လွေသာ ကြၽန္း ငယ္ေလးတခု ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာဝင္အားလုံး၊ လူမ်ိဳးအားလုံးသည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အထူးေလးစားစြာ ဆက္ဆံၾကသည္ (အခ်ိဳ႕ ေရႊျမန္မာတို႕၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ေတာ့ အရမ္းကိုကြာပါသည္)။

သူတို႕အတြက္ အေရးအၾကီးဆုံးအခ်က္သည္ကား သူတို႕ႏိုင္ငံတိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္၊ အႏၵိယ၊ မေလး စသည္ျဖင့္ လူမ်ိဳးအားလုံးသည္ မိမိကိုယ္ကို ''ဆင္ကာပူရီယန္'' ဟူ၍ ေခၚ ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားစပ္ၾကားတြင္ ဂုဏ္ရွိစြာ ဦးေမာ့ေနႏိုင္ရျခင္းမွာ တူညီ ေသာ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ အာရဗ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူဆလင္မ်ားအျပင္ ခရစ္ယန္မ်ား၊ ဂ်ဴးမ်ား၊ ဟိႏၵဴမ်ားလည္း ေနထိုင္သည္။ အာရဗ္ ႏိုင္ငံစုတြင္ ခရစ္ယန္ဦးေရ စုစုေပါင္း ၇ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ အီဂ်စ္ျပည္သား ဘုတ႐ို႕စ္ဂါလီ သည္ ကုလႅသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ခရစ္ယန္ျဖစ္သည္။ သူ၏ ဇနီးျဖစ္သူသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤကဲ့ သို႕ပင္ အီရတ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ခရစ္ယန္မ်ားသည္ အေရးပါလွေသာ အစိုးရဌာနမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။


ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ လြတ္လပ္ေသာ မူဆလင္ႏိုင္ငံ ၅၄ ႏိုင္ငံရွိသည္။ သူတို႕တြင္ O.I.C ဟုေခၚေသာ အဖြဲ႕ အစည္းရွိသည္။ ယင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အာဖရိက ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ရွိ အာဆီ ယံအဖြဲ႕ ရွိသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကုလႅသမဂၢတြင္ သူတို႕၏ စုစုေပါင္းအင္အားမွာ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။ သူတို႔ လို ခ်င္ေသာပုံစံကို အင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္ မူဆ လင္ လူနည္းစုတို႕ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရသည္ဟု သတင္းျဖစ္ပြါးလ်င္ ကုလႅသမဂၢရုံးၾကီးပင္ တုန္လႈပ္သြားရ ေအာင္ သူတို႕ကလႈပ္ရွားေလ့ရွိသည္။

အပိုင္း (၆)
ယေန႔ ေခတ္ကာလတြင္ ကုလႅသမဂၢမွၾကီးမႉး၍ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုလႅသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမင္းၾကီးရုံး က ရွိေနသည္။ ယင္းသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးရာေဒသအထိ ကြင္းဆင္းကာ ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းရုံမက အေတာ္ၾကာ သည္အထိ ယင္းေဒထြန္းတြင္ င္ေရာက္ေစာင့္ၾကပ္ေပးသည္။ ဥပမာ-႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ေဘာ့စနီးယားကိစၥကိုၾကည့္ပါ။

ဤေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ ႐ိုးသားလွေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား သိရွိရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူမ်ားေျမႇာက္ေပးတိုင္းလိုက္ ''က'' လ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသာလ်င္ ျပိဳကြဲပ်က္စီးရမည္ မလြဲျဖစ္ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးျပဳရမည့္ အခ်က္သည္ကား ႏိုင္ငံေတာ္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး၊ အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး မျပိဳကြဲေရးပင္ျဖစ္သည္။

''အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္ရ'' စာတမ္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မူဆလင္တို႔ကို စိတ္ဓာတ္ တက္ႂကြရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အခြင့္အေရးေတာင္းရန္ တဖက္မွ လႈံ႕ေဆာ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ျဗိတိသွ် အစိုးရလက္ထက္မွစ၍ ယေန႕အထိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ ဘာ သာဝင္တို႔သည္ ၃.၈% ရွိသည္ဟု သိရေသာ္လည္း ''မ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ'' တြင္မူ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ဦးေရသည္ ၂၀ % ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ၅၀ % သို႕ေရာက္လာလ်င္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕ကို ဤႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသကဲ့သို႕ သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မူဆလင္တြင္သည္ ဟိႏၵဴမ်ား ကို ေက်ာ္သြားလိမ္႔မည္ဟု ေရးသားထားသည့္ ပုံစံအတိုင္းျဖစ္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ အခ်ိဳ႕ေသာ စာရင္းဇယားမ်ား သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားျဖစ္၍ ျပင္ပသို႔ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းမရွိပါ။ ယင္းအခ်က္ကို စာ တမ္းျပဳသူမ်ား တကယ္ပင္ နားမလည္ၾကျခင္းေလာ။ သို႕တည္းမဟုတ္ နားမလည္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနသ ေလာဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရး အေႏွာက္အယွက္ ပေယာဂမကင္းဟု ယူဆရမည္ပင္။

ဤကဲ့သို႕ေသာ ေရးသားခ်က္၊ ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ယူဂိုဆလပ္ႏိုင္ငံသည္ ျပိဳကြဲခဲ့ရသည္။ ေဘာ့စနီး ယားႏိုင္ငံ၊ တဖန္ ကိုဆိုဗိုကို ခြဲထုတ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ယူဂိုဆလပ္ႏိုင္ငံ ျပိဳကြဲရျခင္းမွာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ဆာ့ဗ္တို႕၏ မဟာလူမ်ိဳးၾကီးဝါဒေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ ယင္း ႏိုင္ငံ၏ နယ္နမိတ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး ျပည့္ဝမႈႏွင့္ဆိုင္သည္။ ယ ေန႔ေခတ္ကာလတြင္ မည္သည့္လူမ်ိဳးမွ အျခားလူမ်ိဳးကိုကြၽန္ျပဳ၍မရႏိုင္ပါ။ သို႕ပါ၍ေမတၱာဝါဒီ ဗုဒၶဘာသာဝင္ပီပီ ေနာင္ေတာ္ၾကီးစိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴကာ လူမ်ိဳးစုညီငယ္ေလးမ်ားကို သနားညွာတာသြားမည္ဆိုပါလွ်င္မူ လူမ်ိဳးစု ငယ္မ်ားသည္ အစ္ကိုၾကီးေနာက္သို႕ တေကာက္ေကာက္လိုက္ပါသြားမည္မွာ မုခ်အမွန္ပင္ျဖစ္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုရွိေနေသာ မူဆလင္မ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးကိုမွ ပို၍အထင္ၾကီးၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍လည္း ဗမာကဲ့သို႕ ဝတ္စားေနထိုင္ျခင္းကို ဂုဏ္ယူၾကသည္။ သူတို႕ကို ကုလားေခၚျခင္းထက္ ျမန္မာမူဆလင္ဟု ေခၚ ျခင္းကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ဗမာတို႕ကဲ့သို႔ တိုက္ပုံကို ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ဗမာတို႔ကဲ့သို႔ သူတို႔ဘာသာအမည္ အီ စြတ္၊ ကာဆင္ႏွင့္ဆက္ျပီး ကိုတင္ေမာင္၊ ကိုခင္ေအာင္ဟု ေရးသားေခၚေဝၚၾကသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ယင္းသူတို႕သည္ ဗမာလူမ်ိဳး၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အင္အားျဖစ္လာသည္။

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ အစိုးရကသူတို႕၏ ဦးေရကို ဗမာလူမ်ိဳးစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ မိမိတို႕ကို ခင္တြယ္ေသာသူတို႕တြင္ မေကာင္းေသာလကၡဏာမ်ား ရွိသလားဟု ေမးစရာရွိ သည္။ သူတို႕သည္ မူးယစ္ထုံထိုင္းေစေသာ အရက္ေသစာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိ။ သူတို႕သည္ ဘိန္းျဖဴကဲ့ သို႔ မေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျခင္းလည္း မရွိ။ စီးပြါးေရးတြင္ Monopoly ဟုေခၚ ေသာ ထိပ္ပိုင္းမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းလည္းမရွိ။ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာၾကေသးသည္။ ယေန႔ကာလ တြင္ ကုလားမမ်ားကို အျခားသူတို႔ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးေကာက္သကဲ့သို႕ ဗမာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ကုလားမ်ားကယူၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ ယင္းအိမ္ေထာင္ေရးသည္ ေရရွည္တည္တံ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို ႏွစ္ဖက္ စလုံးက သိၾကသည္။ သို႕ျဖစ္၍ သေဘာတူအခ်င္းခ်င္းသာယူၾကေရးကို အထူးျပဳေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အပိုင္း (၇)
ယေန႔ ေခတ္ကာလသည္ လြတ္လပ္ေရးရျပီး နစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ကာလျဖစ္သည္။ ကုလားမ်ားသည္လည္း မူလ ကုလားမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့။ ဗမာလူမ်ိဳးတို႕ႏွင့္မျခား စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ႐ုပ္ရည္တူလာသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ စြာလုပ္ေဆာင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို သူတို႔အားလုံး သိေနၾကသည္။ သူတို႔၏ ႐ုပ္ရည္သည္ ဗမာႏွင့္တူသည္။ အ ထက္အညာေဒသရွိ မူဆလင္မ်ားမွာသာ၍ပင္ ဗမာမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားရန္ခက္ခဲသည္။ အေရးၾကီးဆုံး အခ်က္မွာ သူ တို႔အတြင္း ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ေပၚထြန္းေနရန္သာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတေလွ်ာက္ ဗ်တ္ဝိ၊ ဗ်တၱမွ အစ ဆရာၾကီး ဦးရာဇက္အဆုံး သူတို႕သည္ ဗမာလူမ်ိဳးတို႕ႏွင့္အတူ ေသြးစည္းညီညြတ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံကို သစၥာေဖာက္သည္ဟူေသာ အစဥ္အလာဆိုးသည္ သူတို႕တြင္ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာဝန္ခံရဲရပါမည္။ စြန္႔စားျခင္း ဝါသနာပါ၍ ဖိႏွိပ္မႈကို အလူးအလဲခံခဲ့ရသည္။ သူတို႕တြင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မရွိလ်င္ သူတို႕သည္ တ႐ုတ္ မ်ားကဲ့သို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွ တသီးတျခားေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာမွ မူဆလင္မ်ားျဖစ္လာသည့္ နည္းတူပင္ မူဆလင္မွ ဗုဒၶဘာသာသို႕ ကူးေျပာင္းသူမ်ားလည္း အမ်ား အျပား ရွိသည္။ ထင္ရွားေသာ သူမ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပရလ်င္ သခင္ဘေသာင္း၊ ဦးသန္႔၊ ဒဂုဏ္ဦးဘတင္၊ ဘၾကီးဘေဖ၊ ေဒါက္တာေမာင္ဒီ၊ ဦးဘသန္းထက္၊ ေတးသံရွင္ အလီ၊ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ေက်ာ္ေဆြ၊ ေရႊဘ၊ ခ်ိဳျပဳံး၊ ေမဝင္းေမာင္၊ ေက်ာ္သူ၊ စသည္ျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ စစ္ဖက္နယ္ဖက္ အႏုပညာေလာကမွ ထင္ရွား ေသာ ပုဂိၢဳလ္အမ်ားအျပားရွိသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ္တို႕က လူမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ေသာကရွိသကဲ့သို႕ မူဆလင္မ်ားသည္လည္း ဤကိစၥကို ေသာကထားၾကသည္ပင္။

ဗမာအမ်ိဳးသမီးကိုယူလ်င္ ဘယ္၍ ဘယ္မွ်ေပးမည္ဟူေသာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္သည္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူဆ လင္တို႕၏ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ျပီးမွ မွတ္ခ်က္ခ်သင့္သည္။ မူဆလင္မ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးနည္းတူ ခ်မ္းသာသူမ်ားသလို၊ လူလတ္တန္းစားလည္း ရွိသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အေထာက္အပံ့မ်ား ရမည္ဆို လ်င္ မူဆလင္တို႕၏အေျခအေနသည္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးသာသာ ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ ျမိဳ႕သစ္မ်ားေန ဆင္းရဲ စုတ္ ျပတ္ေနေသာ မူဆလင္မ်ားက ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ လမ္းမေပၚတြင္ ပိုက္ဆံလိုက္ေတာင္းေနပုံ ျမင္ကြင္းကပင္လ်င္ ယင္းသူတို႕၏ အေျခအေနမွန္ကို သိႏိုင္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ယင္းသို႕ေသာဝါဒ ျဖန္႔ခ်ီခ်က္ မ်ားသည္ မုန္းတီးေရး ကို ဦးတည္၍သာျဖစ္၍ ဆင္ျခင္သုံးသပ္တတ္သူအဖို႕ လက္ခံႏိုင္ေသာအေျခအေနပင္ မရွိႏိုင္ပါ။

''အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ'' စာတမ္းေၾကာင့္ ၾကီးမားေသာပဋိပကၡႏွင့္ အၾကပ္အတည္းကိုသာ ေတြ႕ႏိုင္ပါ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူဆလင္မ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ေသာ အေရွ႕ဖ်ားေဒသ မူဆလင္အသင္း ရွိေနသည္။ ကမၻာ့မူဆလင္ အဖြဲ႕ကို ေဆာ္ဒီရွိ ဂ်စ္ဒါျမိဳ႕တြင္ ရုံးခ်ဳပ္ထားရွိသည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕သားအားလုံးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဆလင္မ်ားအေရးႏွင့္စပ္လ်င္း၍ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႕က တာဝန္ယူရသည္။ ယင္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သလို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို သင္တန္းေပးေသာ အဖြဲ႕၊ လက္နက္ေပးေသာအဖြဲ႕စသည္ျဖင့္ တရားမဝင္ဖြဲ႕ထားေသာအဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိသည္။ အေရးၾကဳံက သူတို႔ က လက္မေႏွးၾကေပ။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားကို အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရန္ႏွင့္ လစ္ဗ်ားတို႔က အထူးအားေပးသည္။

ျမန္မာမူဆလင္မ်ား၏ ပလီဝတ္ေက်ာင္းမ်ား က်ဴးေက်ာ္ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ရြာငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ အိမ္ယာမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးအရ ႏွိပ္ကြတ္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာမူဆလင္မ်ားမွ လက္ နက္စြဲကိုင္ကာ သူတို႕၏ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းကို မသုံးစြဲသည့္အတြက္ အာဖဂန္ရွိ အိုေမာက '' ျမန္မာမူဆလင္တို႕သည္ သူရဲေဘာေၾကာင္လြန္းသည္'' ဟု ဗ်ဴးခန္းတြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူဆလင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တို႕သည္ အၾကမ္းဖက္လမ္းစဥ္ကို ရြံရွာသူ မ်ား ျဖစ္ပုံရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္အသီးသီးတြင္ရွိခဲ့ေသာ ေသာင္းက်န္းသူတို႕ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ဆုတ္ ယုတ္လာပုံကို ျမန္မာမူဆလင္တို႔ သိသည္။ မုန္းတီးမႈႏွင့္ ျပဳစုထားေသာ ''မ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ'' လမ္း ေၾကာင္းသည္ မလြဲမေသြပင္ ယင္းအနိဌာရုံသို႔ တြန္းပို႔ေနသည္။ ယုတ္စြအဆုံး မူစလင္တို႔သည္ ပဋိပကၡကို ေရွာင္ရင္းႏွင့္ ေဒသတခုဝယ္ စုမိသြားၾကလိမ့္မည္။ ယင္းေဒသသည္ အနာဂတ္၏ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ကိုဆိုဗို ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ဤလမ္းေၾကာင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးေရွာင္ရွားၾကရပါမည္။ သို႕မွသာလ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးသည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမည္ ျဖစ္သည္။

ျပင္ပမွေသြးထိုးေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕သည္ သူတို႕ႏိုင္ငံတြင္ မၾကာခဏျဖစ္ပြါးေလ့ရွိေသာ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈမ်ားကို ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ေပၚေပါက္ေစလိုၾကသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္တို႕သည္ အိႏၵိယမွလာျပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို တရားဓမၼ ပို႕ခ်သေယာင္၊ ကမၼဌာန္းတရား ပို႕ခ်သေယာင္ အတိတ္က မူဆလင္ႏွင့္ ရန္ျငိႈးမ်ားကို ကလဲ့စားေခ် ျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕သကၤန္းဝတ္ ဘုရားသားေတာ္မ်ားပင္ ဤကိစၥတြင္ လက္ဝင္ေနၾကျခင္းက ေမတၱာအရင္းခံ ဗုဒၶဝါဒကို ပိုျပီး ႐ုပ္ဆိုးေစပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ အစဦးကာလတြင္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဟိႏၵဴကုလားမ်ားသည္ သူတို႔ႏိုင္ငံကို ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ စက္ရုံမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းခံရသည္။ ထို တရားဓမၼ ပို႕ခ်ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး၏ စက္ရုံသည္လည္း ျပည္သူပိုင္စာရင္းဝင္ျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။ သူ၏တပည့္မ်ားျဖစ္ေသာ ပါရဂူ ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လွတို႔မွာ ဆရာၾကီး၏ေပးကမ္းမႈအေပၚ မူတည္ေန သံေယာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤပုဂၢိဳလ္တို႕တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဗာရာဏသီ ဟိႏၵိဴတကၠသိုလ္မွ ဆင္းလာသူလည္းပါျပီး ဟိႏၵိဴဘာသာဝင္တို႕က ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ကို သူတို႔၏ ဘုရားဝင္စားသူအျဖစ္ေလာက္သာ လက္ခံျခင္းသာလ်င္ ျပဳသည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္ပါ။

ယေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္သည္ကား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ပံ့ပိုးေနေသာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶ ဘာသာ ထြန္းကားေရး လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။
(ေရာင္ျခည္ဦး)
Ebook အေနႏွင့္- (တျခား ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားပါ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္)

5 comments:

 1. ျငိမ္းခ်မ္းတယ္သာေျပာေနတာ......ဒီေန႕ထိကမာၻ႕ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈး

  ျဖစ္တာမင္းတို႕အာရပ္ကုလား....ဘယ္နွစ္ေယာက္ပါလို႕လဲ....ရွင္းေနတာပဲ

  လက္ရွိအခ်ိ္္န္ကိုပဲၾကည့္......ဆီးရီးယား...ဆူဒန္...လစ္ဗ်ား....ကင္ညာ....အာဖဂန္...ပါလက္စတိုင္း....မင္းတို႕ကုလားေတြခ်ည္းပဲ....
  သတ္ေနျဖတ္ေနၾကတာ.....ခံစားခ်က္နဲ႕မၾကည့္နဲ႕....ဦးေနွာက္ကိုနဲနဲေလးခ်ဲ႕ေပးလိုက္သူရိယေရး........

  ReplyDelete
 2. ဟုတ္ကဲ့ပါ ေဖာ္ျပပါ ပိုတ္စ့္ဟာ ေရာင္ျခည္ဦးရဲ႕ ပိုတ္စ့္ေလးပါ... တဆင့္ ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္... ဆီးရီးယား...ဆူဒန္...လစ္ဗ်ား....ကင္ညာ....အာဖဂန္...ပါလက္စတိုင္း....မင္းတို႕ကုလားေတြခ်ည္းပဲ....

  သတ္ေနျဖတ္ေနၾကတာ ဆိုေတာ့ အဲဒီႏိုင္ငံေတြက ဘာအတြက္ ဒီလိုမ်ဳိး သတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ေနၾကပါသလဲ?

  သူတို႔က သြားက်ဴးေက်ာ္ေနၾကလို႔လား? သူတို႔က က်ဴးေက်ာ္ခံေနရတာ လား? ဗီယက္နမ္ကို အေမရိကန္စစ္ျဖစ္ေတာ့ ဗီယက္နမ္ဖက္က ခုခံ ၾကတာဟာ ဗီယက္နမ္ေတြက အစြန္းေရာက္ေနၾကလို႔လား?

  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို နယ္ခ်ဲ႕ေတြ သိမ္းပိုက္ေတာ့ ျပန္လည္ ခုခံ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြဟာ အစြန္းေရာက္သမားေတြ ျဖစ္ေန ၾကလို႔လား?

  မိတ္ေဆြေျပာခဲ့သလိုပဲ ခံစားခ်က္နဲ႕မၾကည့္နဲ႕....ဦးေနွာက္ကိုနဲနဲေလးခ်ဲ႕ေပးလိုက္ လို႔ ျပန္ေျပာပါရေစ..

  ReplyDelete
 3. မြတ္ဆလင္ ဘေလာဂါ ေဌးလြင္ဦး တို႔ ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး တို႔လိုအတို႔ေထာင္ေကာင္ေတြ ေၾကာင့္ၿမန္မာၿပည္တြင္းက မြတ္ဆလင္ေတြ ပိုနာရမယ္မွတ္ပါ တၿခားဘာသာေတြကို ေစာ္ကားတဲ့စာေတြ ဒင္းတို႔ထဲမွာအမ်ားၾကီးဘဲ

  ReplyDelete
 4. ဖတ္လုိက္ရင္ ဟုတ္မလုိလုိနဲ႔ တကယ္တမ္း ေစာင္းေရးထားတာပါ။ မသိမတာေလး ဒီနည္းေတြခ်ည္းပါပဲ

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)