Monday, March 19, 2012

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားလည္အပ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ (၅)

ကုရ္ဘာနီ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာ၀င္မ်ားအၾကား နားလည္မႈ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးေသာ ျပသနာမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ကုရ္ဘာနီ ကိစၥသည္လည္း ပါ၀င္ေနေပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ဟာ့ဂ်္အခမ္းအနားအား ဂုဏ္ျပဳေသာအေနျဖင့္ အသား၀တၳဳ အပါအ၀င္ အလႈ အဒါန္းျပဳျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳလွ်က္ ျဖစ္တည္လာေသာ ကုရ္ဘာနီေခၚ- အက္ပြဲေတာ္ႀကီးကို ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ား အေနျဖင့္ အျမင္မၾကည္မလင္ ခံစားေနရျခင္းမ်ား ရွိေပသည္။

ပိုမို၍ နားလည္မႈ လြဲမွားႏိုင္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ကုရ္ဘာနီ ျပဳလုပ္ျခင္း၌ ကုရ္အံ ၃၇း၁၀၇ မွ ႆီဗ ဟင္ အဇြီးမင္ ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရအား ႀကီးမားေသာ ယဇ္ေကာင္ဟု အခ်ိဳ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဘာသာျပန္ ခဲ့ ျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေ၀ါဟာရ တစ္ခ်ိဳ႕၏ ေခတ္ကာလႏွင့္ မလိုက္ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟုလည္း ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ထို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္လည္း အမွားတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူ အားေကာင္းေသာ ၀ါဟာရမ်ား ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ကုရ္ဘာနီ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ႀကီးမားေသာ စုေပါင္းအလႈအဒါန္း တစ္ခုအား အမ်ား သူငါ စားသံုးႏိုင္ရန္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ ျပဳလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ငါးပါး သီလ တည္းဟူသည့္ ဂရုဓမၼ သီလ၀ါဒ ႀကီး စိုးရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာ ဗုဒၶသာသနာ၀င္မ်ားမွ ထို သို႔ေသာ အသား၀တၳဳပါ၀င္သည့္ အလႈအဒါန္းႀကီးအား အျမင္လြဲမွားေနျခင္းမွာ မိမိတို႔၏ သာသနာအား မႏွံ႔စပ္မႈ ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုအခ်င္းအရာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ရွင္းျပ ေျပာဆိုရမည္သာ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ဘာသာျပန္ဆိုသကဲ့သို႔ ယဇ္ေကာင္ဟု ျဖစ္ေသာ္လည္း- ထိုစကားလံုးသည္ ဗုဒၶ ဘာသာတို႔၏ အယူႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈ မရွိေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ညီေနာင္ ဗုဒၶသာသနာ၀င္တို႔အား ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေဒသနာ တြင္ ဗုဒၶဘာသာေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ရန္ ယဇ္ႀကီး၊ ယဇ္ငယ္ကို ျပဳရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း– (ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္၊ သုတၱႏိ ၱကဒု ကနိေကၡပ၊ သီလသမၸဒါဒုက္) တြင္–

အယူျပည့္စံုျခင္း ဒိဌိသမၸဒါ– ဟူသည္- ေပးလႈျခင္း အက်ိဳးသည္ ရွိ၏။ ယဇ္ႀကီး ပူေဇာ္ရျခင္း အက်ိဳးသည္ ရွိ၏၊ ယဇ္ငယ္ (ဟုန္း) ပူေဇာ္ရျခင္း အက်ိဳးသည္ ရွိ၏။ ေကာင္းစြာျပဳျခင္း၊ မေကာင္းမႈျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးဖ်ား (အက်ိဳး ဆက္) အက်ိဳးရင္းသည္ ရွိ၏။ ဤေလာကသည္ ရွိ၏၊ တမလြန္ေလာကသည္ ရွိ၏။ အမိသည္ ရွိ၏၊ အဖသည္ ရွိ၏၊ ေသ၍ တဖန္ ျပန္ျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါတို႔ သည္ ရွိ၏။ ဤေလာကကို၎ တမလြန္ေလာကကို၎ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ေဟာၾကားႏိုင္ ကုန္ေသာ ညီၫြတ္ကုန္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ရွိကုန္ေသာ ရဟန္း ပုဏၰား သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၌ ရွိၾက၏။ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အၾကင္ (ခြဲခြဲ ျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ၊ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈသေဘာ၊ မေတြေ၀ျခင္း- တရားတို႔ကို စီစစ္ ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းမြန္စြာျမင္မႈ သမၼာဒိဌိသည္ ရွိ၏၊ ဤ ဆိုအပ္ၿပီးေသာ အယူျပည့္စံုျခင္းကို ဒိဌိသမၸဒါ ဟု ဆို အပ္၏။ အလံုးစံုေသာ အျမင္မွန္မႈ အယူမွန္မႈ သမၼာဒိဌိကိုလည္း  အယူျပည့္စံုျခင္း ဒိဌိသမၸဒါ ဟု ဆိုအပ္၏။ — ဟု ဆိုထားေပ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္- ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ညီေနာင္ ဗုဒၶသာသနာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္- မိမိကိုယ္တိုင္ သမၼာဒိဌိ (မွန္ကန္ေသာ ဆင္ ျခင္မႈျဖင့္) ဗုဒၶ ဘာသာေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ရန္ ယဇ္ႀကီး၊ ယဇ္ငယ္ ပူေဇာ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အကယ္၍ အ ေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ တိုင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္မွ သူတစ္ပါး၏ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား သာဓုေခၚတတ္ရန္ စိတ္ႏွလံုး ေမြးျမဴရမည္ ျဖစ္သည္။ သာသနာပ အယူမ်ား ျဖစ္သည့္ မနာလိုျဖစ္ျခင္း၊ ျငဴဆူ တတ္ျခင္းမ်ားမွ ကင္းရန္ အလႈအဒါန္းျပဳ လုပ္ျခင္းမ်ား၌ မတားျမစ္ ထားေသာ၊ အကပၸိယ အသားမ်ား မဟုတ္ ေသာ အသား၀တၳဳမ်ားျဖင့္ လူသားအေပါင္း စားသံုးႏိုင္ရန္ လႈဒါန္းျခင္းမ်ားကို ဗုဒၶေဒသနာ၌ မပိတ္ပင္ထားသည့္ အျပင္ အားေပးေထာက္ခံထားေၾကာင္း ေမတၱာထားလွ်က္ ေျပာဆို ရွင္းျပရမည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

5 comments:

 1. ေထရဝါဒဗုုဒၶဘာသာတြင္အသားလႈျခင္းကိုမတားျမစ္ေသာ္လည္း သူ႔အသက္အားအရွင္လတ္လတ္လည္လွီး၍သတ္ျဖတ္လႈတန္းျခင္းကိုမူ ႀကီးေလးေသာ ပါဏာတိပါတ ကံအျဖစ္တားျမစ္ထားေလသည္။

  ReplyDelete
 2. ဆင္ျခင္ စြာေျပာေစခ်ငိပါတယ္
  သူ႕အသက္ သတ္ျခင္းအား
  ဘုရား ၀မ္းေျမာက္မႈမရိွပါထိုအလႈအား
  သဒၵါႀကဘ္ျဖူေသညအလ႕ႈဟုမဆိုထားပါ

  ReplyDelete
 3. ဆင္ျခင္ စြာေျပာေစခ်ငိပါတယ္
  သူ႕အသက္ သတ္ျခင္းအား
  ဘုရား ၀မ္းေျမာက္မႈမရိွပါထိုအလႈအား
  သဒၵါႀကဘ္ျဖူေသညအလ႕ႈဟုမဆိုထားပါ

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. သာဓု ေခၚလိုက္ ရင္ သူမ်ားအသက္ ကို
  သက္တာအားေပး သလို့ ျဖစ္ေနမာ ေပါ့
  ဘုရားက သူမ်ားအသက္ခ်င္းကို အားေပးစကာ မေျပာရဘူးပါဘူး
  ေဟားထား ပါတယ္
  ကိုယ္တိုင္ မသတ္ပဲ သူမ်ား သတ္ထားတာကို
  ဝယ္ေျကြးရင္ မရဘူး လားးးး
  ဒါ မွ မဟုတ္ အျခားေန အစား အစာနဲ႕ ေျပာင္းေျကြးရင္ေကာ မရဘူး လား သိခ်င္ပါတယ္

  ReplyDelete

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)