Sunday, March 18, 2012

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားလည္အပ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ (၁)

ရုပ္ပြားဆင္းတု

သမိုင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ႀကီးႏွင့္ ေနာက္လိုက္ သံဃာအေပါင္းအား အာရဗ္ ရုပ္ပြားဆင္းတု ၀ါ ဒီမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ထိုးႏွက္မႈအား အေၾကာင္းျပဳလွ်က္၎၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အံ၌ ရုပ္ပြားဆင္း တု ကုိးကြယ္ျခင္း မျပဳရဟု သြန္သင္ထားျခင္းေၾကာင့္၎  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ညီ ေနာင္ ဗုဒၶသာသနာ၀င္ (အမ်ားစု) ၏ ရုပ္ပြား ဆင္းတု ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သည့္ ဓေလ့အား မႏွစ္ၿမိဳ႔ စိတ္မခ်မ္း သာ ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာ မူဆ လင္ႏွင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားၾကားတြင္ ထိုအခ်က္သည္ ယံု ၾကည္က်င့္ႀကံမႈ ပိုင္း ဆိုင္ရာ အက္ကြဲရသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္း ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္ေနေပသည္။

ထိုအခ်က္အား ေျဖရွင္းရန္ (၁) ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အံႏွင့္- အစၥလာမ့္သမိုင္း အား အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႏွံ႔စပ္ ရန္ ေလ့လာသင့္သည္။ (၂) ညီေနာင္ ျမန္မာဗုဒၶသာသနာ၀င္မ်ား၏ သာသနာ့သမုိင္းႏွင့္ ပိဋကတ္ က်မ္းေတာ္အား အတတ္ႏိုင္ ဆံုး ႏွံ႔စပ္ရန္ ေလ့လာသင့္ေပသည္။ သို႔မွသာ- အက္ကြဲမႈအား စနစ္တက် ေစ့စပ္ ဖာေထးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ဤေဆာင္းပါးတို၌ အနည္းငယ္မွ် အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပေပးလိုပါ သည္။

(က) က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အံ၌ ရုပ္ပြား ဆင္းတုမ်ားအား မကိုးကြယ္ မဆည္းကပ္ရဟုသာ သြန္သင္၍ ရုပ္ပြား ဆင္းတု ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ေနသူမ်ား မုန္းတီးရမည္- ရန္ျပဳရမည္ဟု သြန္သင္ထားျခင္း လံုး၀မရွိေပ။ ကိုယ္ ေတာ္ မုဟမၼဒ္ႀကီးသည္လည္း ရုပ္ပြား ဆင္းတု၀ါဒီမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေနျခင္း မုန္းတီးေနျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ကိုယ္ ေတာ္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္ သံဃာတို႔အား တိုင္းျပည္မွ ေမာင္း ထုတ္ယံုမွ်မက ေရွာင္တိမ္း ခိုလႈံရာ ေဒသထိ လိုက္ လွ်က္ မ်ိဳးျပဳတ္သင္ေသာ ရန္လိုသူမ်ားကိုသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာ္ လွန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္ သံဃာအေပါင္းသည္ ကိုးကြယ္ေသာ အျပဳအမူ လြဲေခ်ာ္ေနသည့္ သူတို႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ စု စည္းေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ေမတၱာႀကီးစြာထားလွ်က္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေျပလည္ဆံုး က်ိဳးေၾကာင္း ဆီ ေလွ်ာ္စြာ ထားလွ်က္ ေျပာဆို ရွင္းျပခဲ့သည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အံ၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေန ရာမ်ားတြင္ ေဖၚျပထားေပသည္။

ေမတၱာေတာ္ရွင္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ႀကီး၏ သစၥာခံေနာက္လိုက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစၥလာမ္ သာသနာ ၀င္မ်ားသည္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းစဥ္ကိုသာ နမူနာယူလွ်က္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ ေမတၱာထားရမည္ ျဖစ္ သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ညီေနာင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္– သူတို႔၏ ရုပ္ပြားဆင္းတု တည္ထား ဆည္းကပ္ေန ျခင္းမွာ ကိုးကြယ္မွား မဟုတ္ေခ်။ ကိုးကြယ္မွား ဆိုသည္မွာ ထိုအရာအား ကိုးကြယ္ရမည္၊ ကိုးကြယ္သင့္သည္၊ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ အက်ိဳးမ်ား ရႏိုင္သည္ဟု သြန္သင္ခဲ့၍ ေနာက္လိုက္ဒကာမ်ားက လိုက္နာ ေဆာင္ ရြက္မွသာလွ်င္ ထိုသို႔ေသာ ကိုးကြယ္မႈ အယူႀကီးအား ကိုး ကြယ္မွားဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုမူ- ကိုယ္ ေတာ္ေဂါတမကိုယ္တိုင္က ရုပ္ပြား ဆင္းတု တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္းမ်ား၊ ရုပ္ ခႏၶာအား သဒၶါလြန္ ဆည္းကပ္ ပူ ေဇာ္မႈမ်ားအား- တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ွိက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း သြန္သင္ခဲ့ျခင္း မရွိသလို- ထို အရာမ်ားအား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းမွ ကိုးကြယ္မွား ျဖစ္သည္ဟု ဆံုးမခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေတာ့သည္။ ၎ကို ပိဋ ကတ္ေတာ္၌–

ဗဟံု ေ၀ သရဏံ ယႏၱိ၊ ပဗၺတာနိ ၀နာနိ စ။ အာရာမရုကၡေစတ်ာနိ၊ မႏုႆာဘယတဇၨိတာ။ ေနတံ ေခါ သရဏံ ေခမံ၊ ေနတံ သရဏ မုတၱမံ။ ေနတံ သရဏမာဂမၼ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ။

ေၾကာက္ရြံထိတ္လန္႔ကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ ေတာင္တို႔ကို၎၊ ေတာတို႔ကို၎ အရံသစ္ပင္ ေစတီ ပုတိုးတို႔ကို၎ တည္ထား ကိုးကြယ္ၾကကုန္၏။ ထိုသို႔ ထိုအရာမ်ားအား ကိုးကြယ္ ျခင္းသည္ ေဘးကင္းေသာ ကိုးကြယ္ျခင္းမဟုတ္၊ ဤကိုးကြယ္ ရာတို႔အား ကိုးကြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡခပ္သိမ္းမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္။ (ခုဒၵက ပါဌ (၅)က်မ္းတြဲ ပါဠိေတာ္- ဓမၼပဒပါဠိ- ဗုဒၶ၀ဂၢ- အဂၢိ ဒတၱျဗာဟၼဏ၀တၳဳ- (ျမန္မာမ်ား အမ်ားသိ- ဓမၼပဒ ၁၈၈၊ ၁၈၉)

အထက္ပါ ပါဠိေတာ္မွာ အနည္းငယ္ ရွင္းစရာ ျဖစ္ေသာ စကားလံုးမွာ ေစတ်ာနိ ေခၚ ေစတီ ဟူသည့္ စကားလံုးပင္ ျဖစ္သည္။ ထို စကားလံုးသည္ တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း ဟု အနက္ကိုေပး သည့္ ေစတိယ် ဟု ဆင့္ပြားျခင္း ျဖစ္၍- ရုပ္၀တၳဳ၊ စိတ္ကူးပံုဖြဲ႔ အာရံု တည္၀တၳဳ မွန္သမွ် အႀကံဳး၀င္ ေပသည္။ ထိုသုိ႔- တည္ထားကိုးကြယ္မႈ မွန္ သမွ်အား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ ေဘး ကင္းေသာ ကိုးကြယ္ျခင္းမဟုတ္- ဒုကၡခပ္သိမ္းမွ မလြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ေၾကာင္း ကုိယ္ေတာ္ေဂါတမက ေျပာျပသြန္သင္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ထိုမွ်မက- ကိုယ္ေတာ္သည္ သူသက္ရွိထင္ရွား ရွိစဥ္ကပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆည္းကပ္ၾကည္ညိဳ သဒၶါ လြန္မႈအား တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း– ကိုယ္ေတာ့အား ဆည္းကပ္ဖူးေမွ်ာ္ေသာ ရွင္၀ကၠိလိအား ဆိုဆံုးမ ျခင္းျဖင့္ ေဖၚျပခဲ့ေလ သည္။

အလံ ၀ကၠလိ ကႎ ရူေပ၊ ရမေသ ဗလနႏၵိေတ။ ေယာ ဟိပႆတိ သဒၶမၼံ၊ ေသာ မံ ပႆတိ ပ႑ိေတာ။ အပႆ မာေနာ သဒၶမၼံ၊ မံ ပႆမၸိ န ပႆတိ။

၀ကၠလိ မသင့္ေတာ္- လူမိုက္တို႔သာ ႏွစ္သက္အပ္ေသာ ရုပ္အဆင္း၌ သင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေမြ႔ေလွ်ာ္ ေန ဘိသနည္း။ ပညာ ရွိေသာ အၾကင္သူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ျမင္၏၊ ထိုသူ သည္ငါ့ကို ျမင္သည္ သာ တည္း။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မျမင္ေသာသူသည္ ငါ့ကို ျမင္ေသာ္လည္း မျမင္သည္ မည္၏။ (အပဒါန ပါဠိ ေတာ္- ၀ကၠလိေတၳရအပဒါန- ၅၃။ ၅၄)

ဤမွ– တရားကို မျမင္ေသာ သူသည္ ငါ့ကို ျမင္ေသာ္လည္း မျမင္သည္ မည္၏ ဆိုေသာ ဆံုးမ စကားမွာ အ လြန္ေျပာင္ေျမာက္၍ တရားသေဘာအားျဖင့္ ေလးစား တန္ဘိုး ထားထိုက္ေသာ တရားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုမွ် တန္ဘိုး ရွိေသာ တရားစကားမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ညီေနာင္ဗုဒၶသာသနာ၀င္တို႔အား ျပန္ လည္ ေဖၚထုတ္ေဆြးေႏြးေပးရမည္ သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ခံစားမႈ မတူညီေသာ ညီေနာင္မ်ား အၾကား- ခံစားယံုၾကည္မႈ နီးစပ္နားလည္လာႏိုင္ဘြယ္ အေၾကာင္းရွိ၍- မစူးမစမ္းဘဲ အခ်င္းခ်င္း ပုတ္ခတ္ ေန ျခင္းသည္ အမုန္းတရားကိုသာ ပြားမ်ားလာမည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

(ရုပ္ပြားမ်ား ျဖစ္တည္လာသည့္ သမိုင္းႏွင့္ ရုပ္ပြားဆင္းတု မကိုးကြယ္ မဆည္းကပ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ဂိုဏ္း မ်ားအား ဆက္ လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။)

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္— ဤေဆာင္ပါးတြင္ ဆြာဟာဗာႀကီးမ်ားအား သံဃာေတာ္မ်ားဟု ဘာသာျပန္ခဲ့ျခင္းမွာ– ဆြာ ဟာဗီႀကီးမ်ား သည္ ေလာကဒြန္ယာ သံသရာအား ပါယ္သတ္ထားသူမ်ား ျဖစ္လွ်က္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ကင္းစင္ေနသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပ သည္။ သံဃာ ဟူသည္ သံ-ဟနီတီတိ သံေဃာ- သံသရာအား ပါယ္သတ္ ႏိုင္သူအား သံဃာဟု ေခၚသည္ဟု အထကထာမ်ား၌ ဖြင့္ဆို ထားေပသည္။

3 comments:

 1. အေပၚပိုင္းကစာေတြကေတာ့... သိလဲမသိ... နားလည္းမလည္လို႕... မေျပာေတာ့ပါဖူး.... သာသနာေတာ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းေလးပဲရွင္းျပပါရေစ...။ တဆိတ္ရွင္... ရွင္တို႕ေတြ မသိတဲ့ က်မတို႕သာသနာေတာ္ရဲ႕ သမိုင္းနဲ႕ အႏွစ္သာရကို... ဘာလို႕ ဟိုလိမ္ ဒီလိမ္ လိုက္စြက္ဖက္ေနရတာလဲရွင္...

  (((( ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ညီေနာင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္– သူတို႔၏ ရုပ္ပြားဆင္းတု တည္ထား ဆည္းကပ္ေန ျခင္းမွာ ကိုးကြယ္မွား မဟုတ္ေခ်။ ကိုးကြယ္မွား ဆိုသည္မွာ ထိုအရာအား ကိုးကြယ္ရမည္၊ ကိုးကြယ္သင့္သည္၊ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ အက်ိဳးမ်ား ရႏိုင္သည္ဟု သြန္သင္ခဲ့၍ ေနာက္လိုက္ဒကာမ်ားက လိုက္နာ ေဆာင္ ရြက္မွသာလွ်င္ ထိုသို႔ေသာ ကိုးကြယ္မႈ အယူႀကီးအား ကိုး ကြယ္မွားဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုမူ- ကိုယ္ ေတာ္ေဂါတမကိုယ္တိုင္က ရုပ္ပြား ဆင္းတု တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္းမ်ား၊ ရုပ္ ခႏၶာအား သဒၶါလြန္ ဆည္းကပ္ ပူ ေဇာ္မႈမ်ားအား- တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ွိက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း သြန္သင္ခဲ့ျခင္း မရွိသလို- ထို အရာမ်ားအား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းမွ ကိုးကြယ္မွား ျဖစ္သည္ဟု ဆံုးမခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေတာ့သည္။ )))))
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1379498372282898&set=a.1376882049211197.1073741829.100006682441171&type=1&theater&notif_t=like


  ReplyDelete
 2. ***(ေၾကာက္ရြံထိတ္လန္႔ကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ ေတာင္တို႔ကို၎၊ ေတာတို႔ကို၎ အရံ သစ္ပင္ ေစတီပုတိုးတို႔ကို၎ တည္ထားကိုးကြယ္ၾကကုန္၏။ ထိုသို႔ ထိုအရာမ်ားအား ကိုးကြယ္ ျခင္းသည္ ေဘးကင္းေသာ ကိုးကြယ္ျခင္းမဟုတ္၊ ဤကိုးကြယ္ရာတို႔အား ကိုးကြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡခပ္သိမ္းမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္။ (ခုဒၵကပါဌ (၅)က်မ္းတြဲ ပါဠိေတာ္- ဓမၼပဒပါဠိ- ဗုဒၶ၀ဂၢ- အဂၢိ ဒတၱျဗာဟၼဏ၀တၳဳ- (ျမန္မာမ်ား အမ်ားသိ- ဓမၼပဒ ၁၈၈၊၁၈၉)***
  ဓမၼပဒပါဠိနိႆယမူေတြမွာ သဂၤဇာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမူန႔ဲ မိုးထိဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမူဆိုၿပီး ႏွစ္မူရွိပါတယ္… အဂၢိဒတၱျဗဟၼဏဝတၳဳ ကိုေတာ့ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွစ္ပါးရဲ့မူက နိႆယ်ေပးပံုတူညီပါတယ္…ေအာက္မွာ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားပါတယ္…
  ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဂၤတိုင္း မဂဓတိုင္းတို႔၏အၾကား တစ္ခုေသာ သဲစုတြင္ ေနေတာ္မူေသာအခါ တပည့္တို႔အား ေတာေတာင္ကိုကိုးကြယ္ကုန္ေလာ့ သစ္ပင္ကို ကိုးကြယ္ကုန္ေလာ့- စသည္ျဖင့္ ဆံုးမ၍ေနေလ့ရွိေသာ အဂၢိဒတၱရေသ့ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ -
  ၁။ ဗဟံုေဝ သရဏံ ယႏၱိ၊ ပဗၺတာနိ ဝနာနိစ။
  အာရာမရုကၡေစတ်ာနိ၊ မႏုႆာ ဘယတဇၨိတာ။
  ၂။ ေနတံေခါ သရဏံ ေခမံ၊ ေနတံ သရဏ မုတၱမံ။
  ေနတံ သရဏ မာဂမၼ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ။
  ၃။ ေယာစ ဗုဒၶဥၥ ဓမၼဥၥ၊ သံဃဥၥ သရဏံ ဂေတာ၊
  စတၱာရိ အရိယသစၥာနိ၊ သမၼပၸညာယ ပႆတိ။
  ၄။ ဒုကၡံ ဒုကၡသမုပၸါဒံ၊ ဒုကၡႆ စ အတိကၠမံ။
  အရိယ႒ဂႋကံ မဂၢံ၊ ဒုကၡဴပသမဂါမိနံ။
  ၅။ ဧတံေခါ သရဏံ ေခမံ၊ ဧတံ သရဏ မုတၱမံ။
  ဧတံ သရဏ မာဂမၼ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ။
  ဟူ၍ ဤငါးဂါထာကို ေဟာေတာ္မူသည္။ အဂၢိဒတၱရေသ့ တပည့္တစ္ေသာင္းႏွင့္တကြ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟႏၱာျဖစ္ေလကုန္၏။
  ဘယတဇၨိတာ၊ ေဘးျဖင့္ထိတ္လန္႔ကုန္ေသာ။ မႏုႆာ၊ လူတို႔သည္။ ဗဟ၊ု မ်ားစြာကုန္ေသာ။ ပဗၺတာနိစ၊ ေတာင္တို႔ကိုလည္းေကာင္း။ ဝနာနိစ၊ ေတာတို႔ကိုလည္းေကာင္း။ အာရာမရုကၡေစတ်ာနိစ၊ အရံ,အဓိကရ သစ္ပင္တို႔ကို လည္းေကာင္း။ ေဝ၊ စင္စစ္။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍။ ယႏၱိ၊ ဆည္းကပ္ကုန္၏။
  တထာပိ၊ ထိုသို႔ဆည္းကပ္ကုန္ေသာ္လည္း။ ဧတံ၊ ဤေတာေတာင္ သစ္ပင္အေပါင္းသည္။ ေခမံ၊ ေဘးကင္းေသာ။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာသည္။ နေဟာတိ၊ မျဖစ္။ ဧတံ၊ ဤေတာေတာင္သစ္ပင္အေပါင္းသည္။ ဥတၱမံ၊ ျမတ္ေသာ။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာသည္။ နေဟာတိ၊ မျဖစ္။ ဧတံ သရဏံ၊ ဤေတာေတာင္ သစ္ပင္ကို ကိုးကြယ္ျခင္းကို။ အာဂမၼ၊ စြဲ၍။ သဗၺဒုကၡာ၊ ခပ္သိမ္းေသာဆင္းရဲမွ။ နမုစၥတိ၊ မလြတ္။
  ေယာစ၊ အၾကင္သူသည္ကား။ ဗုဒၶဥၥ၊ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း။ ဓမၼဥၥ၊ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း။ သံဃဥၥ၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍။ ဂေတာ၊ ဆည္းကပ္၏။ ေသာ၊ ထိုရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ေသာသူသည္။
  ဒုကၡံ၊ ဒုကၡသစၥာလည္းေကာင္း။ ဒုကၡသမုပၸါဒံ၊ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သမုဒယသစၥာလည္းေကာင္း။ ဒုကၡႆ စ အတိကၠမံ၊ ဒုကၡကိုလြန္ေျမာက္ရာျဖစ္ေသာ နိေရာဓသစၥာလည္းေကာင္း။ အရိယံ၊ ျမတ္ေသာ။ အ႒ဂႋကံ၊ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ။ ဒုကၡဴပသမဂါမိနံ၊ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။ မဂၢံ၊ မဂၢသစၥာလည္းေကာင္း။ ဣတိ၊ ဤသို႔။ စတၱာရိ၊ ေလးပါးကုန္ေသာ။ အရိယသစၥာနိ၊ အရိယသစၥာတို႔ကို။ သမၼာ၊ ေကာင္းစြာ။ ပညာယ၊ မဂၢပညာျဖင့္။ ပႆတိ၊ ျမင္၏။
  ဧတံ၊ ဤရတနာသံုးပါးအေပါင္းသည္။ ေခါ၊ အဟုတ္သျဖင့္။ ေခမံ၊ ေဘးမရွိေသာ။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာမည္၏။ ဧတံ၊ ဤရတနာသံုးပါးသည္။ ဥတၱမံ၊ ျမတ္ေသာ။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာမည္၏။ ဧတံ သရဏံ၊ ဤရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ျခင္းကို။ အာဂမၼ၊ စြဲ၍။ သဗၺဒုကၡာ၊ ခပ္သိမ္းေသာဆင္းရဲမွ။ မုစၥတိ၊ လြတ္၏။

  ReplyDelete
 3. ***** အဲဒီေတာ့ သစ္ပင္ ေတာ ေတာင္ေတြကို ကိုးကြယ္မႈမျပဳဘဲ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာျမတ္ သံုးပါးကို သာလ်င္ ကိုးကြယ္အပ္ ကိုးကြယ္ထုိက္ေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့တာပါ…. ဘုရား တရား သံဃာကို ရည္မွန္းတည္ထား တဲ့ ေစတီပုထိုးမ်ားကို မကိုးကြယ္ ထိုက္ဘူးလို႔ ေဟာခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး… အခု ဘာသာျပန္ဆို ခ်က္ဟာ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ျပဳစုတဲ့ ဘယ္မူလဲဆိုတာ သိလိုပါတယ္…
  ၿပီးေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶက ေစတီ တည္ထိုက္ သူေလးပါးဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္… အဲဒါေတြကေတာ့
  (၁) သမၼာသမၺဳဒၶ= သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ဆရာမကူသယမၻဴဥာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္းသိ သူတပါးတို႔ကိုလည္း သိေစေတာ္မူေသာ ဘုရား
  (၂) ပေစၥကဗုဒၶါ= အသီးအျခားပြင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားငယ္
  (၃) သာဝက = ဘုရား၏တပည့္သား သံဃာ
  (၄) စကၠဝတၱိ ရာဇာ= စၾကဝေတးမင္း ဆိုၿပီး ေလးပါးရွိပါတယ္…
  အဲဒီေလးပါးထဲမွာ အမွတ္စဥ္ ၂ နဲ႔ ၄ တို႔က သာသနာတြင္း ကာလမွာ မေပၚေပါက္ႏိုင္ မေပၚေပါက္ေကာင္း တာမို႔ သာသနာတြင္း ကာလမွာ က်န္ ႏွစ္မ်ိဳးသာ လ်င္ ေစတီတည္ထား ကိုးကြယ္ၾကပါတယ္…
  ၿပီးေတာ့ ေစတီယဝိနိစၦယ က်မ္းမွာ ေစတီေလးမ်ိဳး လည္း ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္… အဲဒါေတြကေတာ့ အမ်ားသိၿပီးျဖစ္တဲ့
  (၁) ဓါတုေစတီ= ဓါတ္ေတာ္
  (၂) ဓမၼေစတီ=တရားေတာ္
  (၃) ပရိေဘာဂေစတီ = ျမတ္စြာဘုရား၏ အသံုးအေဆာင္
  (၄) ဥဒိၵႆေစတီ = ရည္မွန္းကိုးကြယ္အပ္ေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ ဆင္းတု ဆိုၿပီးေတာ့ ေလးမ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္…
  အဲဒီေတာ့ အခုတည္ထား ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ေနၾကေသာ ေစ တီေတာ္ မ်ား ဆိုတာဟာ ဘုရားရွင္ အလိုေတာ္ က်နဲ႔ ကိုက္ညီပါတယ္… ကိုးကြယ္ထိုက္ ပါတယ္… ဘာသာတိုင္းမွာလည္း အခုလို ရည္မွန္းကိုး ကြယ္မႈရွိပါတယ္… အစၥလာမ္ဘာသာမွာ မရွိဘူးလို႔ လံုးဝ ယတိျပတ္ ျငင္းဆိုလို႔လည္း မရပါဘူး… ဘာလို႔ လည္း ဆိုေတာ့ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ေတြဟာ ကန္ေတာ့လို႔ရွိရင္ မကၠာဘက္ကိုသာ ဦးလွည့္ ကန္ေတာ့ ရမယ္လို႔ ဆိုထားတာကလည္း အဲဒီအခ်က္ဟာ အထြတ္အျမတ္ ထားရာ ကို ရည္မွန္းတယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသ သာဓက တစ္ခုပဲျဖစ္ ပါတယ္… အဲသလိုပဲ က်မ တို႔ကလည္း က်မ တို႔ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြ၊ တရားေတာ္ေတြရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြ ၊သံဃာေတာ္ေတြရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ရည္မွန္း ၿပီးေတာ့ ေစတီ တည္ထား ကိုးကြယ္ၾကပါတယ္… ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္ကတည္းက ဝတ္လဲေတာ္ကို ဌာပနာၿပီး တည္ထားခဲ့တဲ့ ျဗဟၼာျပည္က ေစတီ၊ ဆံေတာ္ကို ဌာပနာၿပီး တည္ထားခဲ့တဲ့ တာဝတႎသာက ေစတီနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ ငံက ေရႊတိ ဂံုေစတီေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားရွင္ အလုိေတာ္နဲ႔ မကိုက္ ညီဘူးဆိုရင္ တားျမစ္ခဲ့မွာေပါ့…

  ေစတ်ာနိ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုေတာ့ ပါဠိျမန္မာအဘိဓါတ္မွာ ရွာမေတြ႕ ပါဘူး.. ေစတ်ာဆိုတဲ့ ပုဒ္ကို ပဲရွာေတြ႕ပါတယ္… ေစတီယ ဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္…ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ခုလံုးရဲ့ မူရင္းပုဒ္ ကေတာ့ စိတ် ဆိုတဲ့ ပုဒ္နဲ႔ ဏ်ဆိုတ့ဲပုဒ္ ႏွစ္ခုကိုေပါင္း ထားျခင္းပဲျဖစ္ ပါတယ္… ရိုေသးေလးစား ျမတ္ႏိုး ပူေဇာ္ရာျဖစ္ေသာ လို႔ အနက္ ဖြင့္ထားပါတယ္…

  ဒီေတာ့ ေတာင္တို႔ကို၎၊ ေတာတို႔ကို၎၊ အရံသစ္ပင္ ေစတီ ပုထိုး တို႔ကို၎ လို႔ ဘာသာျပန္လို႔ မရပါဘူး… ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား မူအတိုင္းသာ မွတ္ယူပါ… ျပန္ခ်င္းျပန္ရင္ ေတာင္တို႔ကို လည္းေကာင္း ေတာ တို႔ကို လည္းေကာင္း အရံသစ္ပင္ တို႔ကို လည္းေကာင္း ေစတီပုထိုး အမွတ္ျဖင့္ တည္ထားကိုးကြယ္ၾကကုန္၏…. လို႔ပဲ ျပန္သင့္ ပါတယ္… ဘယ္ဆရာ ဘယ္ပုဂၢဳိလ္ျပန္ဆို ထားပါသလဲ ဆိုတာေလး ညႊန္းေစလိုပါတယ္… ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ျမန္မာ စာ ျမန္မာစကားမွာ (၎) နဲ႔ (လည္းေကာင္း) အသံထြက္ျခင္း ဆင္ခ်င္သလိုလို ရွိေပမယ့္ အဓိပၸါယ္ အင္မတန္ ကြာျခားလြန္း လွတာေၾကာင့္ပါ… ဘယ္လုိပညာရွိမ်ားလဲလို႔ မွတ္သားခ်င္လို႔ပါ ။

  ေနာက္တစ္ခုေျပာပါရေစ... သံဃာဆိုတာ... ရဟန္းအစု အေ၀းကိုေခၚ တာပါ ... ရဟန္း ( ၄ ) ပါးရဲ႕အထက္ ကိုသံဃာလို႕သံုးႏွံဳးတာပါ အတၱနဲ႕ အနတၱ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႕က်င္ေနတဲ့... ဘာသာႏွစ္ခုကို ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ဆြဲညွိေနတာလဲသိခ်င္ပါတယ္ရွင္။

  ReplyDelete

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္... (အဆင့္အတန္းမရိွသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ...)